دنبال ركورد بهتري از ريو هستم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

دارنده نشــان نقره مسابقات دو و ميدانــي پارالمپيــك ریــو ميگوید: «هدف بزرگي در ســر دارم و ميخواهم مدال پارالمپيك ۰۲۰۲ توكيــو را هم به دســت بياورم.»

عليرضــا قلعهناصري كه این روزهــا خود را آمــاده ميكند تا در بازيهاي كشــورهاي اسالمي شــركت كند، ميگویــد: «پس از پارالمپيــك ریــو تمریناتم را ادامــه دادم و اكنون شــرایط و ركوردهاي خوبي دارم. ماه آینده نيز بازيهاي كشورهاي اسالمي را پيــشرو دارم كه بــراي این مسابقات آماده ميشوم. در همين راســتا اول اردیبهشتماه، اردوي نهایــي تيمملي برگزار شــود كه در این اردو بــه حداكثر آمادگي ميرسم.»

او با بيان اینكه در مسابقات كشــورهاي اســالمي قرار است در پرتابهــاي دیســك و وزنه شركت كنم، ادامه ميدهد: «ماده تخصصي من پرتاب دیسك است و پرتاب وزنه ماده غيرتخصصيام اســت. فعال دچار سرماخوردگي شــدهام اما پيش از این مشكل، ركــوردم در پرتاب دیســك ۶۴ متر و ۱7 ســانتيمتر و در پرتاب وزنــه ۱۱ متر و ۰۲ ســانتيمتر بود. بنابراین بيشــتر تمركز من روي پرتاب دیســك، همان ماده تخصصيام اســت ولــي در حال حاضــر در هر دو ماده شــرایط خوبي دارم.

پــس از این مســابقات هم رقابتهــاي جهانــي لنــدن را پيــشرو دارم و عزمــم را براي كســب مدال در هر دو مســابقه جــزم كردهام. هــدف من ركورد زدن در مســابقات جهاني است. البته هدف نهایــيام پارالمپيك توكيو اســت و ميخواهم در این رویــداد هــم مدال بگيــرم، هم ركورد بهتري از ریو ثبت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.