دو وزنه بردار امروز روي تخته ميروند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

گروه ســوم كاروان وزنهبــرداري ایران به منظور شركت در مســابقات قهرماني نوجوانان جهان، صبح روز جمعــه ۸۱ فروردین به تایلند رســيد. گروه سوم شامل وزنه برداران اوزان ۵۸، ۴۹ و ۴۹+ كيلوگــرم امير رضا عســگري دون، محمد رضا زارع، مهدي پاپي، محمد شهاب انداز و محمد رضا روشــني پنجشــنبه 7۱ فروردین تهــران را به مقصد بانكوك تــرك كردند و بعد از حدود ۰۱ ساعت پرواز جمعه۸۱ فروردین در هتل «الكساندر» مستقر شدند. ملي پوشان بعد از ظهر دیروز جمعه۸۱ فروردین تمرین سبكي را برگزار كردند و امروز شــنبه ۹۱ فروردین دو نماینده ایــران یعني محمد مویدي و افشــين طاهري نمایندگان دســته 77 كيلوگرم ایران به روي تخته خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.