هافبكهاي يووه كه مربي شدند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

بازيكنــان زيــادي بودهانــد كه زير نظر مارچلو ليپي بازي كردهاند و ســپس مربي شدهاند؛ مانند آنتونيو كونته، ديديه دشــان، زينالدين زيدان و پائولو سوسا. يووه بــا ليپي در اواخر دهه 1990 حاكم فوتبال ايتاليا بود و در ســال 1996 ليگ قهرمانان را فتح كرد و در سالهاي 1997 و 1998 هم به فينال اين رقابتها رسيد.

بسياري از ســتارگان آن تيم اكنون هدايت باشگاههاي بزرگ و حتي تيمهاي ملي كشــورها را به عهده دارند. كونته در چلسي صدرنشين ليگ برتر است، زيدان با رئال مادريد فاتح ليگ قهرمانان شــده، سوسا در فيورنتينا است و دشان هم روي نيمكت تيم ملي فرانسه نشسته است.

ليپــي ميگويد: «كونتــه در تيم ما رهبري بود كه الگــوي همه بود. او همه را بــا خود به پيش ميراند؛ نهتنها در روز يكشــنبه كه ديدارها برگزار ميشد، كه در جلســات تمريني هم همينطور بود. در خط مياني من او، دشــان، و سوسا را داشــتم و زيدان هم بعدتر آمد. همه آنها مربيان بزرگي شــدند. هر كاري كه انجام مــيدادم، مطمئن بودم كــه تيم موفق ميشود.

آنتونيو مربي بسيار قدرتمندي شده است. او به هر تيمي كه با آن كار ميكند هويت ميبخشــد. مطمئنم كــه او فاتح ليــگ برتر خواهد شــد. او از آن مربياني نيســت كه اوضاع را رها كند. او هميشه انتظــار دارد كه در همه زمينهها، همه با نهايت تعهد كار كنند.

دشــان در زمانــي كــه در خــط ميانــي بازي ميكرد هــم در حد مربيان ميدانست. او درك تاكتيكي فوقالعادهاي داشت. زيدان بيشتر در زمينه فني رهبر تيم بود و من بســيار خوشــم آمد كه او پــس از پايان دوران فوتبالش چه كرد. او خرد و هوش بااليي از خود نشــان داد و بالفاصله توانست نتايج درخشاني بگيرد. اين فصل هم نشــان داده كه او بارقهاي زودگذر نبوده است.

من با سوسا هم زياد درباره تاكتيك صحبــت ميكردم و ميتوانم ببينم كه او در اين مسائل بســيار عالي كار ميكند. اولين فصل او در فيورنتينا با نمايشهاي مدرن و زيبايي همراه بود. تيم او جنگنده بود و عناصر تاكتيكي مهمي داشــت. به نظرم سوســا بيترديد در آينده روزهاي بهتري هم خواهد داشت.»

آيا تصادفي اســت كــه هافبكهاي ســابق ليپي در نهايت مربي شدهاند؟ او ميگويد: «اگر در خط مياني بازي كنيد، ذهنيت شــما متفاوت ميشود و شما به روش متفاوتي بازي را ميبينيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.