عبور‌«گوچي»‌از‌مرزها؛‌گلزن‌مادرزاد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Vesal Rohani‬

رضا قوچاننژاد ماموريتش را انجام داد و در ديدار هيرنفين برابر اسپارتاروتردام در ادامه ليگ دســته اول فوتبال هلند هفدهمين گلش را در اين فصل زد و به مقام آقاي گلي اين رقابتهاي معتبر نزديكتر شــد و البته تيمش را هم به يك پيروزي تاره رســاند. فراتر از آن گوچي از برخي مرزهاي ايراني هم عبور كرد و با گلي كه پريشــب زد از باالترين آمار گلزنــي ايرانيها در ليگهاي اروپايي فراتر رفت. پيشتر وحيد هاشــميان در زمان عضويتــش در بوخوم (در فصل ‪16 )2003-2004‬ بــار دروازه رقباي اين تيم را فــرو ريخته بود. بين كار هر دوي اين مهاجمان در اين زمينه خاص تشــابههايي وجود دارد. تشــابه از اين ديدگاه كه هر دو براي تيمهايي زياد گل زدند كه هيچ يك جاي شــامخي در ليگهاي خود نداشتند و تيمهايي درجه دوم و سوم به حساب ميآمدند. البته بوخوم منزلت و جايگاهي بالنســبه بهتر و بيشــتر از هيرنفين داشت كه اينك منزلگاه گوچي در هلند است. در عين حال هر دو به اين سبب كه در تيمهايي صاحب موقعيتهاي اندك و داراي اهدافي كوچكتر اين همه گل زدهاند، سزاوار تحسيني فراوانند.

انطباق مافوق سريع

اينك كه گوچي از هاشــميان هم فراتر رفته، گفتن اين نكته الزامي اســت كه وي به سبب انطباق سريع و خيرهكنندهاش با روشهاي بازي هيرنفين شايسته تحســين فزونتر است. به عنوان يك بازيكن تازهوارد به هيرنفين از وي انتظار نميرفت كه اينقدر ســريع در اين تيم جا بيفتد و گلزنيهاي خود را بالفاصله جاري كند و در همان فصل اول نه فقط هيرنفين را در مقطعي از «ارديويژه» (ليگ هلند) به رده ســوم جدول نيز برســاند بلكه خــودش همپا با گلزن اول فاينورد (يورگنســن) به سوي مقام آقاي گلي پر بكشــد. يورگنسن در تيمي گلزنيهاي مكرر داشــته كه صدرنشين جدول و اميددار نخست قهرماني بوده امــا قوچاننژاد تيمي را حمايت و همراهي كرده كه هيچ ادعايي در اين زمينه نميتواند داشته باشد و در سه دهه اخير گاه يويووار بين دستههاي اول و دوم هلند در حال رفت و آمد بوده است.

پس از دو فصل بد

گوچي 30 ساله البته در زمينه بازي در ليگهاي هلند و بلژيك بدون پيشينه و ســابقه نيست و فضاي آنجا را ميشناســد ولي چون وي دو فصل نه چندان موفق را در انگليس و قطر و كويت ســپري كرده و از دوران اوجش دور افتاده بود تصور نميشــد اينقدر سريع راه گلزنيها را بازيابد و به چيزي تبديل شود كه اين فصل در ارديويژه ديدهايم و تحســين وي را از هر ســو در پي داشته است. امروز امكان انتقال او به تيمي بسيار بزرگتر از هيرنفين در پايان فصل نه فقط شايستهسازيهاي رايج و يك گمانهزني رسانهاي بلكه احتمالي قوي است. و در آن صــورت وي كاري را خواهد كرد كــه براي عليرضا جهانبخش هم كه 7 ســال از گوچي جوانتر است شكل گرفته و پاي وي را از نايمخن كوچك به آلكمار بسيار مطرحتر باز كرد.

نگاه به جام جهاني بعدي

فراتر از آن گوچي به عنوان يك گلزن مادرزاد و ذاتيترين نوك حمله سالهاي اخير ايران اين اميد را ميآفريند كه در تابســتان ســال 2018 براي تيم ملي ايران در مرحله پاياني جام جهاني روســيه هم كارهاي مهمي را انجام بدهد و فراموش نكنيم كه تك گل ايران در مرحله نهايي جام جهاني پيشين )2014( را نيز همين بازيكن (در برابر بوسني) به ثمر رساند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.