شوك با كمال

نه قدرت بازیكنان اســتقالل، نه ضعف گسترش فوالد. نه غفلت و اشــتباه و نه دالیل تاكتیكي و فوتبالي. هیچ یك از اینها دلیلي نیســتند كه فراز كمالوند بهعنوان علت اصلي تساوي تیمش مقابل استقالل بیان ميكند. آنچه او مشخصا دلیل پیروز نشــدن تیمش ميداند، باتیستا و مل

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بايد قبــول كنيم كه اين بخشــي از عادتهاي فــراز كمالوند در مواجهه با بازيكناني اســت كه در تيمش دچار افت ميشــوند يا آنطور كه بايد و شايد خواستههاي كادرفني را عملي نميكنند. شــايد بهتر باشــد نامش را «شوك به ســبك كمالوند» بگذاريم. شــوكي كه پيش از اين درباره محمدرضا خلعتبري و داريوش شجاعيان هم شاهدش بوديم.

حاال ممكن اســت جزييات هر يك از اين شــوكها به تناسب بازيكن مورد نظــر، تغيير كند اما همــه آنها ماهيت يكســاني دارند كه از اين جهت جالب و قابل تأمل هستند.

فــراز كمالوند در ابتــداي فصل با محمدرضا خلعتبري دچــار تنشهايي شــد و در آن برهه از همين شوكهاي مخصوصش بــراي خلعتبري به كار برد. با اين تفاوت كــه در آن برهه زماني او صــالح را برايــن ديده بود كــه به طور مستقيم با خلعتبري طرف نشود.

به همين خاطر بعد از اعتراضهاي او بــه تعويض هايش ايــن بازيكن را در اختيار باشــگاه قرار داد و درباره غيبت او اينطور توضيــح داد: «مادر خلعتبري مريض اســت ضمن اينكه فشار روي او زياد بود. به همين دليل باشگاه تشخيص داد تا فعال اين بازيكن اســتراحت كرده و بــه مرخصي برود و بحــث اخراجاش صحت ندارد.»

اين در شــرايطي بود كه خلعتبري مدعي شــده بود از باشــگاه با او تماس گرفته و گفتهاند كه فعــال به تمرينها نيايد. اين شوك در مقطعي جواب داد و بعد از آن كمالوند در مصاحبههاي بعدي از اين بازيكن حسابي تعريف كرد.

بعــد از آن نوبــت بــه داريــوش شــجاعيان رســيد. كمالوند از عملكرد شــجاعيان ناراضي بود و اين موضوع را به طور شفاف بيان ميكرد.

اين نارضايتي به جايي رســيد كه ســرمربي گســترش فوالد، در فهرست پيشــنهادياش به باشگاه براي پرداخت مطالبــات بازيكنان، نامــي از داريوش شجاعيان نبرد و همين موضوع باعث شد كه اين بازيكن به كمالوند اعتراض كند تا ســرمربي براي بازي با ماشينسازي نامش را از تركيب تيم خارج كند.

موضــوع اختــالف شــجاعيان و كمالوند تا جايــي پيش رفته بود كه به نظر ميرسيد اين بازيكن قطعا در نقل و انتقاالت زمستان از گسترش فوالد جدا شــود اما اين اتفاق نيفتاد و شــجاعيان بــا اينكه هنــوز بازيهايــش خيلي با خواســتههاي كمالوند مطابقت ندارد اما به نظر ميرسد كه تا حدودي توانسته به خواستههاي سرمربي نزديك شود.

حاال نوبــت به باتيســتا و كوروش ملكــي رســيده اســت. دو بازيكني كه در بازي مقابل اســتقالل حسابي روي اعصاب ســرمربي راه رفتهاند! باتيستا با حركات نمايشــياش و ملكي با اصراري كه به مصدوميت داشته.

كمالوند درباره رفتار اين دو بازيكن گفته: »من درباره مگنو باتيســتا حرفم اين اســت كه او لب خط از خود بيخود شد و ميخواست كار نمايشي انجام دهد كه تــوپ را لو داد. بعــد هم خودش را الكي روي زمين انداخت! موضوع اصلي اما درباره كوروش ملكي اســت كه واقعا در اين بازي روزگار ما را سياه كرد. او از دقيقه 20 زانويش را گرفت و چند دقيقه بعد بلند شد. من حتي ميخواستم بعد از تعويض عليرضا نقي زاده يك مهاجم بيــاورم كه گل را دريافــت نكنيم اما از ترس اينكه ملكي نتوانــد بازي را ادامه دهد، تعويض سوم را انجام ندادم.»

او در بخش ديگري از صحبتهايش تأكيد زيادي به جنبه و شخصيت بازيكن داشــته و در اين رابطه گفته: «جنبه و شخصيت در سرنوشت يك بازيكن بسيار تاثيرگذار اســت. ملكي به من و باشگاه گسترش فوالد نشان داد بازيكني نيست كه بتوانيم در آينده روي او حســاب باز كنيم. مردم درباره او يكســري چيزهاي ديگر را نيــز نميدانند. او بعد از بازي با تراكتورسازي صحيح و سالم به رختكن آمد اما فرداي آن روز گفت نميتوانم راه بروم. روز بعد اما ديدم شــيرجه ميزند. گفتم ناگهان چه شــد؟ آب شــفابخش خــوردي؟! مــن نميدانم اگــر او جاي دروازهبانهايي مثل رحمتي و عابدزاده بود، چــه ميكرد؟ حتمــا ميگفت بنز آخرين مدل اختصاصي بفرســتيد تا سر تمرين بيايم! تاكيد ميكنم ملكي پشت گوشش را ديده، بازي كردن در گسترش فوالد را هم ببيند.»

تجربه ميگويد اين اعتراض شديد به نحوه بازي باتيستا و ملكي هم از سري شوكهاي خاص كمالوند به بازيكنانش اســت. حاال اگر اين شوك نتيجه بدهد كه هيچ، بعد از چنــد هفته كمالوند به خوبي ميدانــد چطور مصاحبههاي اين چند روزهاش عليه ايــن بازيكنان را به ســود آنها تغيير دهد اما اگر شوك هم نتيجه ندهد، احتماال چارهاي جز حذف بازيكن باقي نميماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.