حداديفر: تا يك هفته ديگر آماده بازي ميشوم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قاســم حداديفــر هافبــك مصدوم ذوبآهــن اصفهان كه فصل بدي را پشــت ســر گذاشــت، انگيزه زيادي دارد كه اين غيبت طوالني را در ســال 96 جبران كند. حداديفر در مورد وضعيت فعلياش و اينكه چه زماني آماده بازي خواهد شد، ميگويد: «چند روزي است كه با تيم تمرين ميكنم و تــالش ميكنم هر چه زودتر به شــرايط ايدهآل برســم. اميدوارم تا يك هفته ديگر آماده بازي شوم و بتوانم به تيمم كمك كنم. در ســال 95 و قبل از شــروع ليگ مصدوم شــدم و چند ماه دور بودم. متأسفانه وقتي هم برگشــتم دوباره مصدوم شدم. اميدوارم ســال بدي كه پشت سر گذاشتم را در سال 96 جبران كنم.» حداديفر درباره وضعيت تيمش در ليگ برتر و شــانس اين تيم براي كسب سهميه آسيا ادامه ميدهد: «چند تيم براي كسب سهميه تالش ميكنند و چيزي قابل پيشبيني نيست. ما امتيازهاي زيادي را از دســت داديم و كارمان سخت شد اما نااميد نيستيم. بايد در چهار بازي باقيمانده بيشــترين امتياز را بگيريم.» حداديفر در رابطه با شــانس صعود اين تيــم به مرحله حذفي ليگ قهرمانان آســيا ميگويد: «دو بــازي مهم در خانه خودمان داريم كه نقش مهمي در صعود ذوبآهــن دارند. اميدوارم اين دو بازي را ببريم و صعود كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.