صنعتنفت در اصفهان دويست امتيازي شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

صنعتنفت آبادان كه ســال 96 را با شكست دادن پرســپوليس شروع كرده بود، در هفته بيست و ششم از ذوبآهن در فوالدشــهر يك امتياز گرفت تا در مقابل دو تيم حاضر در ليگ قهرمانان آســيا عملكرد قابل قبولي داشــته باشد. تك امتياز صنعتنفت در اصفهان، مجموع امتيازات تيم زردپوش آبادان در تاريخ ليگ برتر فوتبال ايران را به عدد 200 رساند. زردپوشــان آباداني كه ششــمين دوره حضور در ليگ برتر را ســپري ميكنند، در مجموع 188 بار در ليگ برتر ايران به ميدان رفتهاند كه با 50 پيروزي، 50 تســاوي، 88 شكست و 200 امتياز همراه بوده. تيم محبوب آبادانيها هفته آينده در يك بازي مهم ميزبان ســياهجامگان مشهد است و شكست دادن اين تيم مشــهدي ميتواند به معناي قطعي شدن ابقاي صنعتنفت در ليگ برتر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.