حسنزاده در آستانه خروج از فدراسيون

Iran Varzeshi - - صفحه اول - ‪Mahdiyeh Daryabeigi‬

اســماعيل حســنزاده رييــس كميته انضباطي به زودي اين كميته را ترك ميكند و در فصل آينده به احتمال زياد ديگر در اين كميته ســمتي نخواهد داشت. اين روزها از جلسات مسووالن فدراســيون ميتوان يك برداشــت داشــت. خروجي اين نشستهاي پنهانــي اين نكتــه را يادآور ميشــود كه حســنزاده بــراي فصل آتي با فدراســيون همكاري نخواهد كــرد. واكاوي اتفاقاتي كه در ســال جديد افتــاد ميتوانــد مهر تاييد باشــد برخبري كه اين روزها دهان به دهان ميچرخد. نكته اينجا اســت كه مســووالن فدراســيون از حســنزاده راضي نيستند و صدور اين حكمها را نوعي برهم زدن آرامش فدراسيون در سال جديد ميدانند.

كمي به عقب برگرديم. در روزهايي كه مخاطــب اين فوتبــال در تعطيالت نوروزي به ســر ميبرد و اكثر رســانههاي ورزشــي فعاليت چنداني براي ارائه خبرهاي منتشــر شده، نداشــتند. چند حكم كميته انضباطي كه بعدها از جانب كميته اســتيناف وتو شد سرو صداهاي زيادي به پا كرد و يكي از اين رايها با توجه به اينكه در غياب اكثر اعضاي كميته انضباطي صادر شــده بود تصميمات حســنزاده را به عنوان رييــس اين كميته زير سوال برد. ابتدا راي بازي جنجالي خونه به خونه و نســاجي بود كه توســط كميته انضباطي با محروميت هر دو باشگاه از حضور تماشاگران در بازي خانگي، نتيجه اين بازي را نيــز 3 بر صفر به نفع خونه به خونه اعالم كرد.

اين در حالي بــود كه وقتي راي اعالم شــد تبعات زيادي براي مردان فدراســيون داشــت و جنجال به پا كرد تا اينكه كميته استيناف مجبور شــد پرونده را بررسي كند و حكمي كه اين كميتــه داد كامال مغاير با حكم حســنزاده بود. ســيدعباس موسوي نايب رييس كميته استيناف در مورد چرايي و تحليل آراي متفــاوت دو كميته در همان مقطع گفت: «همانطور كــه در راي كميته اســتيناف تشريح شده، راي صادره از كميته محتــرم انضباطي به دليل آنكه در جلســه رسيدگي تشــكيل شده و نيز در راي صادره صرفــا دو نفر از پنج عضــو كميته انضباطي شــركت كرده بودند، حدنصاب قانوني الزم يعنــي حضور حداقل 3 نفر از ٥ نفر كه البته يكي از آنها لزوما رييس يا معاون كميته بايد ميبود را دارا نبوده اســت. بنابراين جلســه مزبور و راي برآمده از آن جلسه فاقد تعريف قانوني راي بوده و قابل رســيدگي در مرحله تجديدنظر نبوده است. به همين جهت و طبق بند 2 ماده 2٦ اساســنامه فدراسيون فوتبال و بند 2 ماده ٩3 آيين نامه انضباطي تصميم غير قانوني معترض عنــه نقض و پرونده به مرجع بدوي با تذكر؛ رسيدگي دوباره، رعايت اصل تناظــر، دعوت اصحاب دعوي و اعطاي فرصت برابر به ايشــان در طرح ادعا و دفاع، مالحظه كامل مســتندات، تصاوير، فيلمها و گزارشــات منابع موثق و معتبر كه هيچ يك از سوي كميته انضباطي رعايت نشده بود، به كميته انضباطي اعالم شده است.»

اين پايــان رايهاي جنجالــي نبود و هنوز فدراسيون درگير پرونده دو تيم شمالي و مغايرت راي دو كميته انضباطي و استيناف بــود كه پرونده جديدي باعث ســرو صداي فوتباليها شد. اين بار كميته استيناف شب بازي پرســپوليس و نفت مجبور شد كه يك جلسه از محروميت نفت آبادان (از تماشاگر) را كم كند كه اين راي جديد بيانيه باشــگاه پرســپوليس رابه همراه داشت كه در نهايت صالحي رييس كميته استيناف مجبور شد در اين خصوص توضيحاتي را به اصحاب رسانه بدهد. عليرضا صالحي در همين ارتباط گفت: «طبيعتا احتمال برد پرسپوليس در اين بازي وجود داشت. همانطور كه پرسپوليس در اين فصل بازيهاي متعددي را در خارج از خانه و در حضور تماشــاگران حريف به سود خود بــه پايان برد اما ســوال اينجاســت كه اگر پرســپوليس ايــن بازي را به ســود خود به پايان ميبرد، آيا بــاز هم چنين انتقاداتي از ما ميشد؟»

او ادامــه داد: «در خصوص اين پرونده بايد بگويم ٦2 اســفند ماه ٥٩ براي تجديد نظــر خواهي آمــاده بود اما خيلــي دير به دست ما رسيد. طبيعتا اگر ٦2 اسفند به اين پرونده رسيدگي ميكرديم و راي ميداديم اين همه حــرف و حديث به وجود نميآمد. اين پرونده 10 فرورديــن در اختيار ما قرار گرفت و تــا ما فراخوان داديــم و همكاران از شهرســتان براي تشكيل جلسه به تهران آمدند جلسه صبح روز بازي برگزار شد. بعد از خواندن محتويات پرونده و همچنين مرور قانون به اين نتيجه رسيدم ميزان محروميت در نظر گرفته شــده براي تيم صنعت نفت شدت داشــته و آن را به يك جلسه سپري شــده تقليل داديم. ايــن اتفاقات به دفعات رخ داده. مثال در يكي از پروندهها جريمهاي براي تيم ســايپا در نظر گرفته شد كه حكم صــادره را لغو كرديم به ايــن خاطر كه اين تيم تنها 200 نفر تماشــاگر دارد و 3-4 نفر در گوشهاي از اســتاديوم اعتراض كوچكي داشتند و نميشــد حتي يك جلسه راي به محروميت داد. مواردي هــم بوده كه آراي صادره را عينا تاييــد كرديم و اين به خاطر شدت تخلفات بوده است.»

صالحي در پاســخ به اين سوال كه آيا با محروميت تماشــاگران مخالف اســت و با همين ذهنيــت به پرونده رســيدگي كرده اســت؟ گفت: «بلــه، من با محــروم كردن تماشاگران مخالف هستم اما پرونده صنعت نفت با اين ذهنيت بررســي نشده است. در پرونده صنعــت نفت گزارشها را بررســي كرديــم و بعد از انطبــاق آن با قانون به اين نتيجه رسيديم كه حكم صادره، شدت دارد و بايد تقليل يابد. مادامــي كه در آييننامه انضباطي محروميت تماشاگران وجود داشته باشــد طبيعتا از اين اهرم استفاده ميشود و ســليقه من در آراي صادره دخيل نيست. همانطــور كه اشــاره داشــتم در برخي از پروندهها آرا عينا تاييد شد.»

منهــاي رايهــاي جنجالي كــه آقاي رييس در گذشــته داده بــود رايهاي اخير حسنزاده كه فدراسيون را دچار چالش كرده باعث شــده تا آنها فكــري به حال معضالت مربوط به كميته انضباطي بكنند. پروندههاي جنجالي زيادي در رزومه آقاي رييس وجود دارد كه حكمهاي آن هر مخاطبي را شــوكه ميكــرد و نمونــه بارز آن پرونــده پيكان و راهآهــن بود. با توجه به نكاتي كه ذكر شــد جلســات اين روزهاي مسووالن در خصوص آنچه فدراسيون را به چالش كشيده است بي ربط به حكمهاي جنجالي حسنزاده نيست و شايد نخســتين رييســي كه فصل آينده فدراســيون را ترك كند حســنزاده رييس كميته انضباطي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.