قوچاننژاد اينبار بهترين گلساز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قوچاننــژاد در مقابل اســپارتا روتردام بهترين پاسور شد.

رضــا قوچــان نــژاد، مهاجــم مليپــوش ايراني هيرنفيــن در بازي هفته گذشــته مقابل اسپارتا روتردام عملكرد فوقالعادهاي داشــته و آمار بســيار خوبــي را از خود بــه جاي گذاشته است.

درصد پاسهاي سالم قوچان نژاد در اين بازي از تمــام بازيكنان باالتر بود و او سرانجام بهترين پاسور معرفي شده اســت زيرا او موفق شده 3/۱۹ درصد پاسهاي خود را صحيح بدهد كه اين آماري خيرهكننده است.

او در ايــن بازي 5 بــار فرصت گلزني داشت و در نهايت توانست در دقايق پاياني گل ســوم تيمش را به ثمر برساند.

رضا قوچان نژاد مهاجم مليپوش كشــورمان در تركيب تيمش جايگاه ثابتي دارد و توانسته گلهاي باارزشي را براي هيرنفين به ثمر برساند.

او در تركيب تيم ملي كشورمان هــم خــوش درخشــيده و يكي از بازيكنــان مورد عالقه كــيروش به شمار ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.