سيدجالل امروز تمديد ميكند؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو بعد از بــازي پيكان از عملكرد كاپيتــان تيمــش كامال راضي بــود و از سيدجالل به صورت ويژه تشكر كرد.البته اين تشكر فقط به خاطر تكلهاي شجاعانه و ايســتادگي او در مقابل حمالت حريف نبود و برانكو بيشــتر به خاطــر مديريت تيــم درون ميدان و ايفــاي نقش رهبري بازيكنان، ســيدجالل را ستود.جالب اينكه برانكو آنقــدر از كاپيتانهاي تيمش يعني ســيدجالل و ماهيني راضي اســت كه در تمرين روز پنجشنبه با آنها عكس يادگاري انداخــت. در عيــن حال گفته ميشــود ســيدجالل كه حدود يك مــاه پيش قول تمديد قراردادش را داده بود امروز قرارداد فصل آينــدهاش را هم امضا خواهد كرد تا خيال هواداران پرســپوليس از بابت حفظ ديوار ســرخ شــان هم راحت شود.جالب اينكه شــنيده ميشود سيدجالل خواستار تمديد قرارداد دوساله با پرسپوليس است اما مسووالن باشگاه پيشنهاد تمديد يكساله دادهاند و همين مساله باعث شده ماجرا تا اينجا كش بيايد و طوالني شود.به هر حال اگر واقعا امروز ســيدجالل قــراردادش را امضا كند از بين بازيكنان پرسپوليس تنها كمال كاميابي نيا و سروش رفيعي هستند كه براي فصل بعد قرارداد ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.