احمدزاده با لباس شخصي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

تمرين ديروز پرسپوليس از ساعت ۱۱ در ورزشگاه شهيد كاظمي آغاز شد. بازيكنان ابتدا به مــدت ۰۱ دقيقه در زمين چمن زير نظر ماركو به تمرينات نرمشــي و كششي پرداختند. برانكو در ادامه، بازيكنان را به گروههاي دو نفره تقســيم كرد كه پاسكاري از بين موانع و آدمكها در دســتور كار قرار گرفت. مرحله بعدي تمريــن، ضربات كرنر و ضربات ايستگاهي بود كه با برنامههاي كادر فني از ســوي بازيكنان ارسال و كار شــد. در ادامه، تاكتيكهاي تيمي به مورد اجرا گذاشته شد و پس از آن، برانكو بازيكنان را به دو گروه تقســيم كرد و بازي ســپك تاكــرا كه آخرين بخش تمرين بود در دســتور كار قرار گرفت.گفتني است فرشاد احمدزاده كه گفته شــده بود به بازي الريان ميرسد با لباس شخصي در محل تمرين حضور يافت كه با هماهنگي كادر فني و كادر پزشكي از تمرين معاف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.