رد پيشنهاد ۸۱ ميليون يورويي اتلتيكومادريدبرايسيمئونه

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

به گزارش نشــريه مســاجروي ايتاليا، باشــگاه اتلتيكومادريد براي خريد جوواني ســيمئونه از جنوا پيشــنهادي 18 ميليون يورويي داده كه رد شــده اســت. با اينكه چنــدي پيــش ديهگــو ســيمئونه، مربي اتلتيكومادريد تاكيد كرد كه پســرش را به تيم خودش نميبرد، شــايعاتي وجود دارد مبني براينكه روخي بالنكو در تالش اســت اين هافبك آرژانتيني را به خدمت بگيرد و عالوه بر اين تيم، سويا و ويارئال هم خواهان عقــد قرارداد با او هســتند. جنوا اما تا االن هيچ پيشــنهادي را براي جوواني سيمئونه نپذيرفته است و ارزش او را رقمي ميان ۵2 تا 30 ميليون يورو تخمين زده اســت. اين اولين فصل حضور سيمئونه در كالچو است اما عملكرد خوب او كه در ۹2 بازي 11 گل زده و 2 پاس گل داده توجه همگان را جلب كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.