فرشيد اسماعيلي كجا بود؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

حضور حق دوســت برابر گسترش فوالد اتفاقي بود كه به بازگشــت آبيها برابر حريف خود كمك زيادي كرد.

مجتبي حق دوســت اولين بازيكن تعويضي استقالل در ديدار برابر گسترش فوالد بود كه به جاي فرشــيد اسماعيلي وارد زمين شد.

اسماعيلي در ديدار برابر گسترش فوالد بر خالف هفتههاي گذشــته فرم بدني خوبي نداشــت و نتوانســت بازي هميشــگياش را به نمايــش بگذارد تا منصوريــان به عنــوان اوليــن بازيكن تعويضي او را از زمين خارج كند.

قدرت حمل توپ حق دوست بعد از حضــور در زمين به اســتقالل كمك زيادي كرد تا آبيها بتوانند از زير فشــار گسترش فوالد خارج شوند و در يك ضد حمله نيز به گل رسيدند.

البته حق دوســت در اين بازي در دقايق پاياني در چند مرحله با پاسهاي اشــتباه خود باعث شــد آبيها پشــت محوطه جريمه حريف متوقف شــوند و نتوانند بازي باخته را با برد عوض كنند اما تعويض او به جاي اســماعيلي اتفاقي بود كه به آبيها براي بازگشت به جريان بازي كمك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.