االهلي با ايرانيها در آستانه سقوط

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بعد از الشــحانيه يك تيم قطري ديگر هم با در اختيار داشــتن دو ســتاره ايراني در آســتانه ســقوط به دســته دوم فوتبال اين كشــور قــرار دارد. در فاصله يك هفته مانده به پايــان اين فصل ليگ ســتارگان قطر تكليف ســه تيم از چهار تيم ســقوط كننده مشخص شد و الشحانيه با در اختيار داشتن دو ســتاره ايراني و سرمربي مشهور كروات بار ديگر طعم تلخ سقوط را چشيد تا همچنان لقب آسانسور فوتبال اين كشور را يدك بكشد. مهرداد پوالدي و رحيم زهيوي دو بازيكن ايراني كــه اميدوار بودند بتوانند الشحانيه را در ليگ ســتارگان حفظ كنند با يك ناكامي تلخ روبهرو شدند و در فاصله يك هفته مانده به اتمام فصل ســقوط شان قطعي شد. البته با نگاهي به جدول ميتوان به اين نتيجه رســيد كه احتمــال افزايش ايرانيهاي ســقوطكننده وجود دارد چون بر اســاس تصميم فدراســيون فوتبال قطر اين فصل به جاي دو تيم، چهار تيم سقوط ميكنند كــه در ميان كانديداها االهلي هم ديده ميشــود. اين تيم با در اختيار داشتن پژمان منتظري و مجتبي جباري با هدايت يوســف آدم به هيچ عنوان در نيمفصل دوم ليگ ســتارگان انتظارات را برآورده نكرد و با تفاضــل گل -8 در كنــار تيمهايي مثل السيليه، الخور و العربي يكي از كانديداهايي است كه در هفته آخر ميتواند جزو سقوط كنندههاي اين فصل لقب بگيرد تا با تراژدي بزرگي روبهرو شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.