نريمان جهان: طارمي از من تشكر كرد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

نریمان جهان درباره پاس گلي كه بعــد از حضورش در زمین به مهــدي طارمي داد، گفت: «خدا را شکر توانستم اولیــن پاس گلــم را بدهم. امیــدوارم این رونــد ادامه داشته باشد و من هم بتوانم به موفقیت پرسپولیس در لیگ و آسیا كمك كنم. البته بیشتر از همه موفقیت تیم مهم است و من هم هــر چند دقیقه كه در زمین باشم، تالش ميكنم تا به پرسپولیس كمك كنم. بعد از این پــاس گل، مهدي طارمي نزد مــن آمد و از من تشــکر كرد. به هر حال او در كورس آقاي گلي اســت و به نظرم ميتوانــد با زدن ‪4 3،‬ گل دیگر براي دومین ســال متوالي آقاي گل ایران شود. این یك ركورد بي سابقه است و نشــان ميدهد كه طارمي چقدر استعداد دارد. امیدوارم بازهم به او پاس گل بدهم. اگر فرصت شود سعي ميكنم من هم در بازيهاي آینده اولین گلم را با پیراهن پرسپولیس به ثمر برسانم.»

هافبــك تکنیکــي پرســپولیس كــه ميگوید امیدوار اســت با حضور 100 هزار هــوادار از الریان انتقام بگیرند دربــاره رویارویي با ماشین سازي تیم سابقش هم ميگوید: «این قانون فوتبال است و من هم باید در مقابل تیم سابقم بهترین عملکرد را داشته باشــم. ما براي تثبیت قهرماني خــود ميخواهیم برنده این بازي شــویم و در تبریز كه شــهر خودم است، جشن قهرماني بگیریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.