پيوس:برانكوبرايتاباتاچارهايبينديشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فرشاد پيوس درباره قهرماني پرسپوليس در ليگ برتر گفت: «من از سه ماه قبل گفته بودم پرســپوليس ســه هفته باقي مانده به انتهاي فصل قهرمان خواهد شــد. ديديد كه همين اتفاق هم رخ داد.»

پيوس درباره بازي مقابــل الريان قطر گفت: «بازي با الريان براي پرسپوليس بسيار اهميــت دارد. كادرفني بايــد دوباره انگيزه الزم را بــه بازيكنان بدهد تــا تيم با روحيه مضاعفي بــه مصاف الريان برود و مقابل اين تيــم به پيروزي برســد. برانكــو بهتر از هر كســي ميداند كه الريانيها چــه بازيكنان تاثيرگــذاري در اختيار دارنــد. تاباتا يكي از همين بازيكنان اســت كه بايد براي مهار او چارهاي بينديشد.» وي درباره جدايي رامين رضاييــان هم گفت: «واقعا حيف شــد كه رامين از پرسپوليس رفت. او در اين قهرماني سهم زيادي دارد. بيشتر گلهاي پرسپوليس روي پاسهاي رامين رضاييان به ثمر رسيد. االن هم كه از تيم جدا شــده دوســت دارم كه هر چــه زودتر رضايتنامهاش را بدهند تا به يك تيم ديگر برود. اين درســت نيســت كه بيش از ايــن رضاييان را خرد كنند. اين بازيكن بيش از يك ماه اســت كه به صورت انفرادي تمرين ميكند و اين به دور از انصاف اســت. من و همه هواداران از آقاي طاهري ميخواهيم تكليف رامين مشــخص شــود. رامين بازيكني اســت كه براي پرســپوليس زحمت كشيده و گلهاي حساسي زده و پاس گلهاي زيادي داده است. اين حقش نيست و بايد رضايتش را بدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.