برمك: پرسپوليس مراقب ضدحملههاي الريان باشد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كــوروش برمك در خصوص اينكه بازي روز دوشنبه پرسپوليس مقابل الريان قطر را چطور پيشبيني ميكنيد، گفت: «همانطور كه گفتم بــا توجه به وضعيت پرســپوليس روحيه خوبي بر اين تيم حاكم است. اميدوارم اتفاقي بيفتد كه پرسپوليس بتواند روند خوب خودش را در بازي بــا الريان هم ادامه دهد، البته در اين بازي بايــد مواظب ضدحمالت حريف بود. پرسپوليس در خط حمله مشكل خاصي ندارد؛ چراكه آنها از بهترين مهاجمان بهره ميبرند اما موضوعي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد، اين اســت كه شــاگردان برانكو با تعــداد باال حمله ميكننــد و اين موضوع باعث ميشــود تا در خط دفاع تعداد نفرات كمتر باشد. اين موضوع بايد مديريت شود تا دچار ضدحمالت حريفان نشــويم. بههرحال حريفان آسيايي بهگونهاي هستند كه از سه موقعيت، يــك توپ را گل نميكنند، بلكه از هر يك موقعيتي كه بهدست ميآورند، به گل ميرسند.» مربي تيم ملي در خصوص اينكه در صورت نتيجه نگرفتن احتمالي پرسپوليس مقابل الريان، آيا بايد كار سرخپوشــان را در ليگ قهرمانان آسيا تمامشده دانست، گفت: «من موافق اين موضوع نيســتم. در فوتبال شما نميتوانيد چيزي را پيشبيني كنيد، چه كسي فكر ميكرد تراكتورسازي با سه گل به صباي قم ببازد؟ يــا اينكه پديده چند هفته پشت سرهم نتايج خوبي بگيرد. پرسپوليس مقابل الريــان به هيچعنوان دستوپابســته نيست. اميدوارم شرايط بهگونهاي رقم بخورد كه پرسپوليس برنده بازي باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.