محمديان: پيشبيني از مدالآوري در بازيهاي آسيايي نداريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معاون امــور بانــوان وزارت ورزش از برگــزاري دوي بينالمللــي پارس حمايت ميكند. فريبا محمديان با اشاره به برگزاري رقابتهــاي دوي بينالمللــي پارس تهران ميگويد: «فدراسيون ايران اقدام ارزندهاي انجام داده و برگــزاري دوي بينالمللي در ۰1 كيلومتــر بانــوان را در برنامه خودش گذاشــت. از نظــر من ايــن رقابتها عالي برگــزار و كادرفنــي و كادر اجرايي از بين بانوان توانمند انتخاب شــدند. حدود ۰۰۲ بانو داشــتيم كــه ۰4 شــركت كننده از كشورهاي خارجي بودند. اميدوارم برگزاري اين رقابتها اســتمرار داشته باشد. با توجه به اينكه دووميداني از رشتههاي پايه است اهميت فراواني هم براي ما دارد.»

محمديان ادامــه ميدهد: «با توجه به اينكه بحث پوشــش اســالمي مطرح است ماهيــت اين برنامهها ميتوانــد به توليد و اشــتغال هم كمك كند. توليــد كنندگان داخلــي ميتوانند شــرايطي را ايجاد كنند كــه البســه الزم بــراي زنان مســلمان را فراهم كنند.» او ادامــه ميدهد: «به نظرم بعد از برجام ميزبانيهــاي حوزه بانوان در فدراسيونهاي مختلف بســيار گستردهتر شد. با توجه به اتفاقهايي كه در كشورهاي ديگــر رخ ميدهد، امنيت ايران بيشــتر از گذشــته نمايان ميشود. اين نشان ميدهد كــه در ايران فضاي امني وجــود دارد. در زمان برگزاري مســابقههاي دووميداني من مالحظه كردم كه همه شــركت كنندگان خارجي دوســت داشــتند اين رقابتها بار ديگر تكرار شــود. اميــدوارم همكارانم در فدراســيون بتوانند اين برنامهها را با قدرت بيشتر انجام بدهند.»

محمديان درباره سياســتهاي وزارت ورزش و جوانان بــراي برگزاري رقابتهاي بينالمللي بانوان نيز اينطور توضيح ميدهد: «يكي از سياستهايي كه در ورزش بانوان دنبال ميكنيم اين است كه بتوانيم در سه رشــته رقابتهاي بينالمللي داشته باشيم. در ماههاي پاياني سال گذشته با فدراسيون شنا هم مذاكراتي داشتيم و آنها هم خيلي خوب اســتقبال كردند. در ژيمناستيك هم اين موضوع را شاهد خواهيم بود.»

معــاون وزيــر در بخش ديگــري از صحبتهايش در پاســخ به اين ســوال كه آيــا پيشبيني از مــدال آوري بانوان ايران در بازيهاي آســيايي جاكارتا دارد يا خير، ميگويد: «ترجيــح ميدهم االن به كميت اين قضيه نپردازم. به دليل اينكه يكســري رقبا در دوره قبل حضور داشتند و در حال حاضر يكســري رقباي جديــد هم مطرح هســتند. در كنار اين موضوع به دنبال آن هستيم كه امكان حضور رشتههاي جديدي را فراهــم كنيم. با اين حال هيچ پيشبيني از مدال آوري بانوان ندارم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.