برد مهرام در روز شكست ماهشهريها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله يك چهارم پاياني ليگ دســته يك بســكتبال با بــرد مهرام و شكســت پتروشــيمي آغاز شــد. ليگ دســته يك بسكتبال كشور به مرحله يك چهارم پاياني رســيده و رقابتها حساسيت بااليي دارند. ايســتك كردستان، پتروشــيمي بندرامام، قطــران كاوه گرگان، نفــت اميديه، هيات بســكتبال مشــهد، مهرام تهــران، پدافند رعد دزفول و پارسا مشــهد به اين مرحله رسيدهاند. اولين مسابقه تيمها از اين مرحله براي رســيدن به چهار تيم نخست برگزار شــد كه در جريان اين مسابقات مهرام در مشــهد حريفش را برد و پتروشــيمي در مســابقهاي نزديك برابر ايستك كردستان باخت. ايســتك ميزبان پتروشيمي بود كه بــازي در وقــت قانوني ۰7 بر ۰7 شــد و ميزبــان در وقت اضافــه 81 بر 77 حريف مدعياش را برد.

در ديگر مســابقه نيز مهــرام با صمد نيكخواه بهرامي به مصاف هيات بســكتبال مشهد رفت و ۲7 بر 9۶ حريفش را شكست داد. صمــد نيكخواه بهرامي به خاطر برخي مشكالتي كه پيش آمد، ترجيح داد در اين فصــل از رقابتها، ليگ برتر ايران را تجربه نكنــد و به جايش مهــرام را در رقابتهاي دسته يك همراهي كند به همين خاطر در آخرين روزهاي سال قبل، با اين تيم قرارداد بست. با توجه به حضور صمد، ليگ دسته يك بسكتبال كشور، حال و هواي متفاوتي پيدا كرده و حساستر از قبل شده است. با اين شــرايط رقابتها دنبال ميشود آن هم به اين ترتيب كــه بازيهاي اين مرحله به صورت دو برد از سه مسابقه برگزار ميشود و تيمها در روز بيست و دوم فروردين براي دومين بار به مصاف هم ميروند. در صورت تساوي دو تيم رقابت سرنوشتساز بيست و سوم برگزار ميشود. *نتايج كامل مســابقات برگزار شده به اين شرح است: ايستك كردستان -81 پتروشيمي بندرامام 77 قطران كاوه گرگان -58 نفت اميديه 41 هيات بسكتبال مشــهد 9۶- مهرام تهران ۲7 پدافند رعد دزفول -98 پارسا مشهد 88

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.