شكست ساحلي بازهاي «ب» ايران مقابل اندونزي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ب واليبال ســاحلي ايران در نخســتين ديدار خود در دور مقدماتي رقابتهــاي جام كنفدراســيون آســيا مغلوب اندونزي شد.

رقابتهاي واليبال ســاحلي جام كنفدراســيون واليبال آسيا در حالي به ميزبانــي تايلند آغاز شــد كه تيم ملي ب واليبــال ســاحلي ايران بــا تركيب آرش وكيلي و عباس پورعســگري، در نخستين مسابقه خود در دور مقدماتي به مصاف اندونزي رفت.

ملي پوشــان ايران كه در گروه با تيمهــاي اندونزي يــك و چين يك همگروه هستند، با امتيازهاي 1۲ بر ۶1 و 1۲ بر 18 مغلوب اندونزي شدند.

تيم ملي ب واليبال ســاحلي ايران در جدول مقدماتي سريالنكا را شكست داد و بــه جــدول اصلي ايــن رقابتها رسيد.

در اين رقابتها تيم ملي الف ايران نيز بــا تركيب رحمــان رئوفي و بهمن ســالمي حضور دارد كه با تيمهاي قطر يك و مالديو يك در گروه اول همگروه اســت. تيم ملي ايران در اين رقابتها را رضا نائيني بهعنــوان مربي همراهي ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.