سعدا...يف تغيير وزن داد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - محسن وظیفه ‪Mohsen Vazifeh‬

فدراســيون وزنه برداري سال 96 را با دغدغه و مشــكالت مالي فراواني آغاز کرد. البته سال 95 را هم به همين شكل تمام کرده بود. مشــكالت مالي کار را به جاهاي ســخت و دشواري رسانده بود و باعث شــده بود تا حتي کارمندان فدراسيون هم براي حقوقهاي عقب افتاده خود با دشــواريهاي زيادي روبهرو شــوند. به هر شــكلي بود فدراسيون مديريت کرد تا جيب کارکنان و عوامل فدراســيون در شب عيد خالي نماند اما با شروع ســال 96 باز هم اين مشكالت افزايش پيدا کرد و کار را به جايي رســاند که برخي از قهرمانان اين رشــته مجبور به ترك اردوي تيم ملي شــدند. اتفاقي ناخوشايند که تا قبل از اين شــاهد آن نبوديم و البته بهانهاي شــد براي اينكه بخواهيم امروز به وضعيت بودجه اين فدراسيون بپردازيم. مشكالت مالي در اين فدراسيون به جايي رسيده است كه همين امروز و فرداست صداي اعتراض آژانسهــاي هواپيمايي هم در بيايد و آنها هم با حالت قهر به همكاري با فدراســيون وزنهبرداري خاتمه بدهند. اتفاقي ناخوشــايند كه شايســته فدراســيون وزنه برداري نيست. اين فدراســيون در بازيهاي المپيك شــاگرد اول ورزش ايــران بود و با دو مدال طالي خود جور ورزش ايران را كشيد اما بعد از اين بازيها مشــكالت مالي اين فدراســيون بــه اوج خود رسيده است.

سوال اساســي كه اين روزها مطرح است اينكه چرا بايد فدراســيون وزنه برداري تا اين حد اســير مشكالت مالي باشــد؟ فدراسيوني مهم با قهرماناني قابل احترام كه هميشــه در طــول تاريخ براي ورزش ايــران موفقيتهاي زيادي را به وجــود آوردهاند و بخش اعظمي از موفقيتهــاي ورزش ايــران در بازيهاي آســيايي و المپيك متعلق به اين رشته بوده اما حاال بايد در آماده سازي خود براي حضور در مســابقات مهم جهاني آمريكا و قبل از آن قهرماني آسيا و بازيهاي كشورهاي اسالمي با مشــكالت زياد مالي روبهرو باشد. شايد بتوان اين مشكالت را در دو بخش جستوجو كرد. يك بخش به خود فدراســيون برميگردد كه در جــذب حامي مالي نتوانســته به موفقيت چشــمگيري برســد اما حتما بخش عمدهاي از مشــكالت امروز به وزارت ورزش و جوانان برميگردد. وزارتخانهاي كه به نظر ميرســد مديريت قبلي دقت عمل را در ســال گذشته بــراي تصويب بودجــه فدراســيونها به كار نگرفته است. در ســال 95 بودجه فدراسيون وزنهبرداري 3 ميليــارد و 200 ميليون تومان بود كه در ميان فدراسيونهاي ورزشي كشور در رده هشــتم قرار گرفت! رشــته اول ايران در بازيهــاي المپيك به دليــل مدالآوري در تخصيــص بودجه از ســوي وزارت ورزش و جوانان بر چه اساســي در رده هشــتم قرار گرفته بود، ســوالي است كه پاسخي براي آن وجود ندارد.

در ماههــاي پايانــي ســال 95 بود كه تغييراتــي در مجموعه وزارت ورزش و جوانان به وجود آمد و مســعود ســلطانيفر بهعنوان وزير ورزش و جوانان انتخاب شــد. طبيعتا در بودجه ســال گذشــته مديريت قبلي تصميم گيرنده بوده اما براي بودجه ســال 96 مسعود ســلطانيفر و همكارانش بايد تصميم گيرنده باشــند و حتما اين افــراد مالحظاتي در اين باره خواهند داشــت امــا كاش آقاي گودرزي وزير ســابق وزارت ورزش و جوانــان و البته آقاي ســجادي معاون سابق ورزش حرفهاي و قهرماني به اين سواالت پاسخ ميدادند كه چرا فدراسيون وزنهبرداري با آن دو طالي ناب ريو بايد در تخصيص بودجه بعد از فدراسيونهاي تيرانــدازي، تكواندو و حتــي قايقراني و چند فدراسيون ديگر باشــد كه غالبا در بازيهاي ريــو هم ناكام بوده اند. آيــا نبايد تفاوتي بين فدراســيون موفق و فدراســيون ناكام وجود داشته باشد؟

خبر خوب براي حسن یزداني

قهرمان كشتي آزاد روسيه در المپيك ريو رسما اعالم كرد ديگر در وزن 6۸ كيلوگرم كشتي نميگيرد. عبدالرشيد سعدا...يف دارنده مدالهاي طالي جهــان و المپيك در اين بــاره گفت: «پس از مدال طالي المپيك ريو چند ماهي را استراحت كردم، پــس از آن نيز بينيام را عمل كردم كه حــدود دو مــاه بهخاطــر آن بايد اســتراحت ميكردم.» اين قهرمــان جهان ادامه داد: «بعد از آن موضوع هم ازدواج كردم و سپس به همراه همسرم به زيارت خانه خدا رفتيم.» سعدا...يف همچنين گفت: «در حال حاضر ۷9 كيلو هستم و ديگر نميتوانم به وزن 6۸ كيلوگرم بازگردم. برنامــه فعلي من حضــور در وزن ۷9 كيلوگرم است. البته شنيدهام اتحاديه جهاني با توجه به 0۱ وزن شدن كشتيها قصد دارد وزن 90 كيلوگرم را به اوزان كشتي اضافه كند كه در آن صورت اين وزن ميتواند وزن ايدهآلي براي من باشد.»

ریيس كميسيون پزشكي اتحادیه جهاني كشتي خبر داد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.