مشكالت حل شود سهراب برميگردد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرمربي تيم ملي وزنهبرداري به موضوع نيامدن ســهراب مرادي به تمرينات تيم ملي واكنش نشان ميدهد و ابراز اميدواري ميكند تا زودتر مشكالت حل شود و سهراب برگردد. او نگران است كه ادامه اين روند و كنار ماندن چهرهها باعث شود شــاكله اصلي تيم ملي از دست برود.

سجاد انوشيرواني ابتدا درباره وضعيت تيم ملي در آستانه حضور در مسابقات وزنهبرداري قهرماني آسيا ميگويد: «فهرست خود را براي مسابقات قهرماني آسيا فرستادهايم. البته يك مقدار در اين فهرســت دچار مشكل شدهايم، چرا كه زانوي بهداد سليمي دچار مشكل شد و نخواســتيم فشار زيادي به او بياوريم. از اين رو قرار شــد كه بهداد را خيلــي خوب براي مسابقات قهرماني جهان آماده كنيم. سهراب مرادي هم مصاحبه كرده و مشكالت را گفته است، نام او در فهرست ما براي قهرماني آسيا اســت و اميدواريم كه مشــكالت حل شود و او برگــردد. البته ميدانم كــه او 00۱ درصد تمرين ميكند و تمريناتش را كنار نميگذارد. سهراب يكي از كساني اســت كه وقتي كنار تيم باشد نفرات جوانتر از او انگيزه ميگيرند. از اين رو اميدوارم مشــكالتي كه عنوان كرده است مرتفع شود و دوباره در كنار تيم باشد.»

انوشــيرواني در پاسخ به اين پرسش كه خــود او صحبتي با ســهراب مرادي داشــته اســت يا خير؛ ميگويد: «با او تماس گرفتم و آرزو كردم هر چه زودتر مشــكالت حل شود. يك مقدار شــرايط براي تيم ملي سخت شده است.»

او در مورد اينكه مشــكالت مالي چقدر روي تمرينات تيم تاثير گذاشته است، اينطور توضيح ميدهــد: «قبل از المپيك شــرايط خيلي خوب بود. منابع مالي تامين ميشــد و فدراسيون هم از همه لحاظ هزينه ميكرد اما بعد از المپيك هميشه همينطور بوده كه تمام فدراسيونها به مشــكل بر ميخورند. با اين حال در جريان هســتم كه فدراسيون تالش ميكند مشــكالت را مرتفع كنــد و حتي به دنبال جذب حامي مالي است. تغذيه مناسب و همچنين مكملها را در اين مدت داشتهايم اما نســبت بــه قبــل از المپيك بــا كيفيت پايينتري بوده است.»

انوشــيرواني درباره تغيير وزن برخي از وزنهبرداران و اينكه چقدر در وزن جديد براي مسابقات قهرماني آسيا آماده شدهاند؟ به نكته كوتاهي اشاره ميكند: «هدفي كه ما داشتيم اين بوده ورزشــكاري كه چندين سال در يك وزن وزنه زده به يك وزن باالتر بيايد، در اين صورت طــول عمر بدن و عضالت او بيشــتر ميشود. مانند علي هاشمي كه حتما بايد يك وزن باالتــر ميآمد چون در وزن باالتر بهتر و فيكستر ميتواند وزنه بزند. البته براي اينكه وزنهبــرداران در وزن جديــد خوب كار كنند زمان الزم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.