تيم ايران راهي پرتغال شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ملي پوشــان تيم فوتســال افراد با هوش ميانه )ID( كشورمان بامداد ديروز، شــنبه 9۱ فروردين ماه، عازم پرتغال شدند. مسابقات جهاني فوتسال افراد با هوش ميانه از 20 تا ۷2 فروردين ماه با حضور تيمهاي پرتغال، ايران، آفريقاي جنوبي، آرژانتين در گروه A و تيمهاي لهســتان، روســيه، فرانسه، ايتاليا در گروه B در شهر ويزو، كشور پرتغال، برگزار ميشود.

محمدرضا تخشاء (گلستان)، علي مخطوط، بهزاد اماني، محسن دولتي (اردبيل)، نصرت كاشــففر، قدرت كاشــففر (تهران)، علياصغرحسينزاده (گيالن)، مهدي موالياري (قم)، حميدرضا صالح، محسن سبكتكين(اصفهان)، قادر آلناصر، عبدالعلي غافل بريهي(خوزستان)، 2۱ ملي پوش اعزامي به اين مسابقات هســتند. مســابقات از روز 20 فروردين (امروز) با برگزاري ديدار افتتاحيــه ميان تيمهاي پرتغال و آفريقاي جنوبي آغاز خواهد شــد و اولين ديدار تيم ملي كشورمان نيز همين امروز مقابل تيم آرژانتين برگزار ميشود و برنامه ساير ديدارهاي مان نيز متعاقبا اعالم خواهد شد.

براي حضور در رقابتهاي جهاني تایلند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.