كونته: چلسي را ترك نميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيو كونته گفته كه در چلسي بسيار راضي است. اين در حالي است كه شايعه شده بود كه او به ايتاليــا برميگردد و مربي اينتر ميشود. مربي سابق تيم ملي ايتاليا در حال حاضر با چلسي صدرنشــين ليگ برتر است ولي گفته ميشــود گروه ســونينگ، مالكان اينتــر ميخواهند او را بــه ايتاليا برگردانند. ايجنــت او حتــي گفته كه او ممكن اســت چلسي را به مقصد باشــگاهي تاريخي ترك كنــد اما كونته ميگويــد: «من خيلي راضي هســتم كه بمانم. من در ايتاليا كار كردهام. آنها ميخواهند كه من به ايتاليا برگردم. اين طبيعي اســت اما از قرارداد من با چلسي دو فصل ديگر مانده اســت. واقعيت اين است و مهمترين نكته همين است. من دوست ندارم كه افراد ديگر درباره من صحبت كنند.»

او همچنين شــايعه حضور آنــدرهآ پيرلو در چلســي بهعنوان دستيارش را تكذيب كرده است. ري ويلكينز، بازيكن و مربي سابق چلسي گفته بود كه كونته ميخواهد دستيار اصلياش، پيرلو باشد. استيو هالند، دستيار كونته قرار است بهصورت تماموقت در خدمت تيم ملي انگليس باشــد اما كونته گفته: «پيرلــو بازي ميكند و ميخواهد به بازي ادامه دهد. نميدانم چرا اين شــرايط را براي من پيش ميآورند.» پيرلو 37 ساله براي تيم نيويوركسيتي افسي 50 بازي انجام داده اســت و قرارداد او در زمستان پيش رو منقضي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.