ثروتهاي تازه استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل - ‪Vesal Rohani‬

اســتقالل يك فصل ديگر را هم بدون جام سپري كرد و حتي اگر معتقد باشيم كه اين تيم ميتواند جام باشــگاههاي آسيا را فتح كند چون پايان اين پيكارها زودتر از اواخــر آبان ماه 1396 نيســت، آن جام احتمالي نــه مرتبط با فصــل جاري بلكه جزو محاســبات و دســتاوردهاي فصل بعد محسوب خواهد شد. اينكه چطور ميتوان (و بايد) به كارنامه آبيها در اين فصل نگاه كرد و آن را موفق شــمرد يا ناموفق، بستگي به ســاليق افراد دارد. برخي ميگويند تيمهاي بزرگ چون الزامهــاي مخصوص به خود دارند موفق تلقي نميشــوند مگر اينكه هر سال جامي بگيرند و با اين نگاه آبيها فصلي توام با ناكامي كامل را پشتســر گذاشتهاند اما شــماري نيز معتقدند ميتوان جامي نبــرد و در يك فصل بــا جوانگرايي و رنســانسها تيمي موفــق را براي آينده پيريــزي كرد و با اين نگاه اســتقالل فصل ‪1395 -96‬ فوتبال كشور را به شــكلي مثبت و سازنده سپري كرده است.

قهرماني «در راه»

هر يك از دو نگاه فوق را باور داشته باشيم، سران استقالل ظاهرا به اين نتيجه رســيدهاند كه بايــد عليرضا منصوريان را براي فصل بعد هــم حفظ كرد تا او بتواند رنسانساش را به تكامل بيشتري برساند.

واقعيــت اين اســت كه جواناني كــه او از ميانههاي فصل به آنهــا ميدان داده جوشش چشمگيري را از خود بروز دادند و تيمي را كه مسنترهايش يا نزول كرده و مصدوم بودند يا با منصوريان ارتباطي ايدهآل نداشتند (از حيدري و انصاري گرفته تا رحمتي و غفوري) احيا كردند و از اواخر جدول تا رده دوم باال كشيدند و اين فرضيه و اميد بســياري از ناظران است كه اگر اين جوانترها در كوره زمان پختهتر شوند با آنهــا ميتوان فصل بعد يا حداكثر دو فصل بعد به عنوان قهرماني هم رســيد. مجيد حسيني در مركز خط دفاعي، اميد نورافكن در سمت چپ ميدان و همچنين فرشيد اسماعيلي، فرشيد باقري، مجتبي حقدوست، بهنام برزاي، ميالد زكيپور، علي قرباني و البته سيدحسين حسيني مردان جواني بودند كه در سيستم كاري علي منصوريان رو آمدند و بسيار سريع اثبات حقانيت كردند و از سختيهاي فراوان بازي در يكي از دو تيم پرطرفدار كشور نهراسيدند و با فراز و فرودهاي متعدد ليگ برتر همسو شدند و سرعتشان در وفق يافتن با نيازها خيرهكننده بود و كاوه رضايي كوچ كرده از سايپا نيز در جمع آبيها بسيار خوب كار كرد.

چنــد جوان باقي مانده از دوران كار پرويز مظلومي و امير قلعهنويي امســال به منصوريان هم كمك كردند و از آن دست بودند يعقوب كريمي و محسن كريمي.

اگر برخوردي اصلي در كار باشد

تركيب آبيها در ســيزده، چهارده هفته اخير صرفنظر از نفراتي مثل رحمتي، ابراهيمي، انصاري و گاه غفوري آنقدر جوان بوده كه معدل ســني قابل توجه 23/5 تا حداكثر 24 ســال را بر جاي نهاده و امروز خيليها ميپرســند چرا امثال فرشيد اســماعيلي نبايد براي تســتهاي تيم ملي دعوت و آنجا چك شوند ولي اين مساله احتماال به اين نكته برميگردد كه كارلوس كيروش به ســبب حساســيت شــديد ديدارهاي باقيمانده تيم ملي در دور مقدماتي جام جهاني 2018 فعال از به كارگيري نيروهاي امتحان پس نداده در ســطح ملي ابا دارد. صرفنظر از اينكه اين نفرات كي به تيم ملي دعوت ميشوند (يا اصال نميشوند) اين مساله اهميت دارد كه تبديل به ثروتهاي تازهاي شدهاند و اگر انگيزههاي آنان حفظ شود و برخوردي اصولي با آنها صورت گيرد حداقل براي 8 تا 10 ســال بعدي به اســتقالل سرويس خواهند داد و چه منصوريان بماند و چه برود، گرههاي پرتعدادي را براي تيم خود خواهند گشود.

در قياس با مظلومي

پرويز مظلومي فصل پيش را با رســاندن اســتقالل به رتبه سوم ليگ و صعود تــا فينال جام حذفي ســپري كرد و به ايــن ترتيب حتي اگــر منصوريان آبيها را صاحــب رتبه دوم ليگ كند، به ســبب كنار رفتن تيمش از جــام حذفي در مرحله يكچهارم نهايي (به دســت تيم نفت تهران) موفقتر از مظلومي تلقي نخواهد شــد. جوانگراييهاي موثر او ميتواند نقطه برتري كار او بر سلفش به حساب آيد اما چون اين فرآيند تا به حال جامي را نصيب آبيها نكرده نميتوان آن را وسيلهاي تلقي كرد كه «منصوريان امسال» را باالتر از «مظلومي پارسال» جلوه بدهد.

شــايد هم از فصلي كه با نوسانها و شكستهايي بد براي استقالل و رفتنش تا اواخر جدول ردهبندي شروع شد و علي منصور را تا مرز بركناري در هفتههاي پنجم و ششم ليگ برتر پيش برد، نبايد توقعي بيش از اين داشت و كسب سهميه آسيايي در چنين فصلي به خودي خود يك موفقيت تلقي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.