نورافكن: از استقالل يك ميليارد نخواستم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اين روزها شــرايط براي بازيكن جــوان اســتقالل فرق كرده اســت. هنوز ماجــراي كنار گذاشــتن او از تيم جوانــان توســط پيرواني تمام نشــده بود كه ماجراي درگيري اش بــا يعقوب كريمي در بــازي با فوالد از اميد يك بازيكن جنجالي ســاخت و تنبيه انضباطي اين بازيكن توســط منصوريــان باعث شــد تــا رحمتي پادرميانــي كرده و بعد از ظهر جمعه او را با ماشين خود به تمرين ببرد.

نورافكــن كه براي رســيدن به تمرين اســتقالل هر روز مســافتي 70 كيلومتــري را طــي ميكنــد از اتفاقات بازي با فوالد و چرايي كاري كــه در اين بازي انجام داده اســت، ميگويد:«در بازي با فوالد مشكالتي پيــش آمد و نتوانســتم در تمرينات شركت كنم. كادر فني اعتقاد داشت كار درســتي نكردهام اما براي اينكه براي ديــدار با لكوموتيو ازبكســتان آماده شوم، بايد در تمرينات شركت ميكردم. خوشــبختانه اين مشــكل ختم به خير شد.»

نورافكــن در ادامــه ميگويــد: «رحمتي با من صحبت كرد و از من خواست به تمرين بيايم.»

اين بازيكن درباره رفتاري كه در بازي با فوالد داشته اينطور ميگويد: «حركت من در بازي با فوالد درست نبود. ناراحتي مــن به خاطر تعويض بود كــه فني نبود. پــدرم هم گفت فكر نميكــردم تعويض شــوي. در بازي دوستانهاي كه اشاره كرديد، از تعويضم ناراحت شدم.»

نورافكن تقاضاي درخواست يك ميلياردي از اســتقالل را رد ميكند و درباره زجرهايي كه براي رســيدن به اين موقعيت كشيده است اينطور توضيح ميدهد: «از منزلمان تا محل تمرين بايد 70 كيلومتر را طي كنم، در صورتي كه بســياري از بازيكنان منزلشان نزديك محل تمرين است و به راحتي خودشان را ميرسانند اما من بايــد 70 كيلومتر را طي كنم. از رده نوجوانان در استقالل حضور دارم و با سختي زياد به بزرگساالن راه پيدا كردم. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.