حكم بازي با فوالد: تذكر كتبي براي منصوريان

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

كميتــه انضباطــي روز گذشــته به منصوريان تذكــر كتبي داد. در ديدار بين تيمهاي اســتقالل و فوالد خوزســتان در تاريخ 12 فروردين ســال جــاري، عليرضا منصوريان ســرمربي تيم اســتقالل تهران كه به دليل رفتار غيرورزشي از سوي داور مسابقه اخراج شــده بود، به استناد بند 1 ماده 63 آيين نامه انضباطي به تذكر كتبي محكوم شــد. سرمربي اســتقالل البته در بازي با گســترش هم نتوانست خودداري كنــد و فريادهــاي او از جايــگاه ويژه و همچنين مصاحبــه تندش عليه داور بازي براي او دردسر ساز خواهدشد.

ســرمربي اســتقالل برخالف ابتداي فصل نميتواند در بازيها نسبت به داوري اعتراض نكنــد و رفتارهاي او در بازيهاي اخير نشــان ميدهد كه او هــم به جمع مربيان معترض ملحق شــده است كه اين موضــوع نميتواند بــراي او تبعات خوبي داشــه باشــد. هنوز چهار هفته تــا پايان فصل باقي مانده است و در روزهاي پاياني حساســيتهاي ليگ بيشــتر ميشود به ايــن ترتيب منصوريان بايد با ســعه صدر بيشــتري به كار خود ادامــه دهد وگرنه شايد در هفتههاي آتي به دليل محروميت نتوانــد در كنــار تيم خود حضور داشــته باشد. ســرمربي استقالل نميتواند آرامش داشته باشد و واكنشهاي او در كنار زمين هميشه سوژه دوربينهاي تلويزيوني است اما نبايد اين واكنشها باعث شود تا داور او را از زمين اخراج كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.