غفوري به لكوموتيو ميرسد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع راست پاي استقالل بعد از پشت سر گذاشــتن دوران مصدوميت خود ميتوانــد در بازي بــا لكوموتيو تيمش را همراهي كند.وريا غفوري كه در بازي تيم ملــي برابر چين مصدوم شــده بــود، از روز جمعه بــه تمرين اســتقالل اضافه شــد و در آيتمهاي مختلف به صورت كامــل تمرين كرد و با اين شرايط مشــكلي براي بازي با لكوموتيــو نخواهد داشــت. غفوري در بازيهاي قبل از مصدوميتش عملكرد فوق العادهاي داشــت و حضــور او در بازي با لكوموتيو ميتواند بهترين خبر براي عليرضا منصوريان باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.