عنايتي:تراکتورسازيرویجامحذفیتمرکزکند از ادعاي عجيب قلعهنويي تا شكستن دنده اتوبوس

صباي قم در یکي از حســاسترین بازيهاي پایاني فصلش پیروزي بسیار شــیرین و پرگلي را مقابل تراكتورسازي تبریز در قم به دست آورد. در این مســابقه رضا عنایتي یکي از خوبهاي تیمش بود. او با تجربه باالیي كه دارد خوب ميداند كه چهار بازي باقي مانده تا چه اندازه براي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - جعفر برزگر ‪Jafar Barzegar‬

از شــروع بــازي مقابــل تراكتورسازي بسیار با انگیزه بودید اما پیش بیني پیروزي با سه گل كمي سخت بود.

فوتبال به دليل همين اتفاقات غير قابل پيشبينــياش جذابيت زيادي دارد امــا تمام بازيكنان قبــل از بازي در اردو حتي در رختكن خيلي خوب به حساسيت بازي آگاهي داشــتند و ميدانســتند كه ديگر جايي براي اشــتباه كــردن وجود نــدارد. كاش مــا عــادت نميكرديم كه اتفاقي بيفتد و مجبور شويم دنبال راهكار باشيم و تالش مضاعفي به خرج دهيم. خیلي خوب هم بازي كردید.

تيم صبا با اين بازيكنان جايگاهش اينجــاي جــدول نيســت. مــا نفــرات جــوان و با تجربه خوبــي داريم كه فقط احساس مسووليت بيشتري ميخواست. خوشبختانه بچهها بيشــتر از توان شان تــالش كردنــد. همانطــور كــه ديديد هيچوقت ضد فوتبال بازي نكرديم. البته معتقدم هنوز اتفاقــي نيفتاده و ما چهار فينال ديگر را هم پيش رو داريم كه بايد به آنها مثــل بازيهاي حذفي نگاه كنيم. اميــدوارم اين همت بچهها تــا روز آخر ادامه داشته باشد. ما فقط تا امروز فرصت خوشــحالي داشــتيم و نبايد در باد اين پيــروزي بخوابيم و من اعتقاد دارم اتفاق خاصي رخ نداده چون ســياهجامگان هم بازياش را برد و مــا در جدول همچنان سر جايمان هستيم. انگیزه بسیار زیادي هم داشتید.

انگيــزه ميتواند مثبــت يا منفي باشد. انگيزه بيش از حد ميتواند استرس زا باشد.

استقبال بسیار خوبي هم از بازي شده بود.

به موضوع خوبي اشاره كرديد. من وظيفه خودم ميدانم از تك تك هواداراني كه براي تشــويق صبا به ورزشــگاه آمده بودند تشــكر كنم. ما تاثيرشان را خيلي خوب در زمين احساس كرديم. اميدوارم كه در دو بازي خانگي از چهار بازي باقي مانده به اســتاديوم بيايند و انشــاءا... با قطعي شدن بقاي تيم در ليگ برتر همين حمايت را هم داشته باشند. با توجه به اختالف دو امتیازي با سیاه جامگان ميتوان گفت به نوعي اختیارتان دست خودتان است.

بله. در واقع وقتي خودمان چيزي داريم دليل ندارد كــه بخواهيم آن را از كســي كمك بگيريم. البته بعضي وقتها مســائل ديگري هم در ايــن مهم دخيل ميشــوند اما ما بايد دســت مان را روي زانوي خودمان بگذاريم. خدا شاهد است كه دوســت دارم ســياهجامگان در ليگ برتر بماند اما متاســفانه اين تيم حريف مســتقيم صبا اســت و مــن از صبا پول ميگيرم و قوانين حرفهاي اين شرايط را ايجاب ميكند كه تــا آخرين نفس براي صبا بجنگم. در مجموع براي سياهجامگان و بر و بچههاي خوب شــهر مشهد آرزوي موفقيت ميكنم.

در حال حاضر شــرایط تیمهاي پایین جدول خیلي حســاستر از باالي جدول است.

دقيقــا همينطور اســت. اميدوارم تيمهايي كه با تيمهاي پايين جدول بازي دارند و نتيجه براي شــان خيلي اهميتي ندارد طوري به ميدان بروند كه انگار براي اثبات شرافت ورزشي شان بازي ميكنند.

تراكتورسازي را چطوردیدید؟ تراكتورســازي تيــم كامــال قابل احترامي اســت. آنها همان انگيزه بسيار بااليي كه به آن اشــاره كردم را مقابل ما داشتند و در واقع چون حساسيت زيادي روي اين بازي داشتند به خوبي نتوانستند برنامههاي شان را در زمين پياده كنند. از طرفي ما هم با بازي خوب غافلگيرشــان كرديم. وقتي تراكتورســازي جلو كشيده بــود از ضد حمالتمان نهايت اســتفاده را برديم. به نظر من تراكتورســازي بايد روي جام حذفي تمركز كند و دوم و سوم شــدنش در جدول تاثيري براي اين تيم نخواهد داشت.

موضوع خداحافظيات از فوتبال در روز بازي با استقالل چقدر صحت دارد؟

به هــر حال يك روز بايد اين كار را انجام دهم. من خيلــي به اين موضوع فكر ميكنم. شــايد اين اتفاق بيفتد اما هنوز به جمع بندي نرسيده ام. در حال برنامهريزي هستم و انشاءا... تا روز چهارشنبه تصميم نهايــي را خواهم گرفت. هميشــه به خدا توكل كردم و اميدوارم در مورد اين تصميم مثل تمامي زندگي كمك حالم باشد.

در زلزله مشــهد كه اتفاق بدي براي شما نیفتاد.

من همان روز با خانوادهام صحبت كــردم كه در ســالمت كامــل بودند اما اتفاق ناگــواري بود. من يكبار زلزله را در كرمان تجربه كردم. در اين شــرايط هيچ كاري نميتوان كرد. متاســفانه كشــور ما روي گســل زلزله قرار دارد. اميدوارم ديگر شــاهد اين اتقاق در هيچ جاي دنيا نباشــيم و من ضمن عرض تسليت براي هموطناني كه در اين حادثه عزيزي را از دست دادهاند آرزو دارم با مساعدت دولت محترم هرچه زودتر به زندگي عادي شان برگردند.

بــرد 3 بر صفــر صباي قــم مقابل تراكتورسازي با حاشيههاي زيادي در شهر قم همــراه بود. تا آنجا كــه اميرقلعهنويي مدعي شده بود كه تماشاگران قمي، دنده اتوبوس تيم تراكتورســازي را شكستهاند. محمدرضا كشوريفرد، مديرعامل باشگاه صباي قم درباره ادعاي شكســته شــدن دنده اتوبــوس تيم تراكتورســازي بعد از بازي توســط هواداران تيــم صبا، توضيح ميدهد: «چنين چيزي امكان ندارد. اصال مكان اســتقرار اتوبوس دو تيم جايي است كه تماشــاگران به آن راهي ندارند. موتور اتوبوس تيم تراكتورســازي خراب بود كه يكــي از اعضاي اين تيم از بنده خواســت برايشان يك اتوبوس ديگر بگيرم. در حالي كه سرپرست تراكتورسازي هم خودش با يكي از آشنايان در قم تماس گرفته بود و اتوبوس ديگري گرفت.»

مديرعامــل باشــگاه صبــاي قم، در واكنش به ادعاي قلعهنويي مبني بر اينكه اگر گل دوم صبا صحيح باشــد، فوتبال را كنار خواهد گذاشــت، اينطــور ميگويد: «قلعهنويي از مربيــان خوب فوتبال ايران است. شايد آدم تحت فشار و يا صحبتهاي ديگران در نشســت خبري حرفهايي را بزند. تصورم اين بود كه قلعهنويي خودش اين صحنه را ديده و حرف زده ولي اينطور نبــود. بازيكن مــا در صحنــه گل دوم با بازيكن تراكتورسازي فاصله داشت و هيچ خطايي صورت نگرفت.»

محمدرضا كشوري فرد درباره برد 3 بر صفر صباي قم برابر تراكتورســازي در هفته بيســت و ششــم ليگ برتر فوتبال، ميگويد: «خوشبختانه با همت كادر فني و تالش بازيكنان و حمايت تماشاگران در اين بازي به پيروزي رسيديم. بازيكنان فعل خواســتن را صرف كرده بودند و توانستيم تراكتورسازي را شكست بدهيم.»

«آيــا انتظــار ايــن بــرد مقابــل تراكتورســازي را داشــتيد؟» مديرعامل صباي قم در پاســخ به اين سوال توضيح ميدهد: «از زماني كه بازي شــروع شــد، مشــخص بود كه بازيكنان ميل شديدي بــراي برد دارنــد. ما در مســابقات قبلي هم همينطور بوديــم و فقط توپهايمان به گل تبديل نميشــد. اميدواريم كه در بازيهاي باقي مانده هم همينطور باشيم. تيم ما لياقت ماندن در ليگ برتر را دارد و با اين تالش، اميدوار هســتيم كه در ليگ باقي بمانيم.»

كشــوري فرد درباره اعتراضهاي كرار جاســم بازيكن تراكتورسازي بعد از اخراج و شكســته شدن صندليهاي ورزشــگاه يــادگار امام (ره) قــم تاكيد ميكنــد: «كــرار كه هميشــه اعتراض ميكند. تماشاگران تراكتورسازي در اين بــازي هم توهين كردنــد و هم صندلي شكســتند. اميدواريم فدراسيون فوتبال به اين موضوع رسيدگي كند.»

امیدوارم تیمهایي كه با تیمهاي پایین جدول بازي دارند و نتیجه براي شان خیلي اهمیتي ندارد طوري به میدان بروند كه انگار براي اثبات شرافت ورزشي شان بازي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.