حيدريان گزينه اول ياسين پيشرو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مديرعامل باشــگاه ياسين پيشرو قم ميگويــد رييس كميته انضباطي به دليل رفتار زشــتي كه با وي كرده بايد عذرخواهي كند.

علــي رحماني ميگويــد: «از ابتدا اعالم كرديم بازيكن مــا با كارت بازي سازمان ليگ و كامال قانوني بازي كرده اســت اما كميته انضباطي دو بازي ما را سه بر صفر اعالم كرد. در روزهاي اخير شــنيدهايم اين راي برگشــته اما هنوز چيزي به ما ابالغ نشده است.

اگــر اين راي برگردد، بايد حســن زاده عذرخواهــي كند چــون زماني كه براي اعتراض با او تماس گرفتم و گفتم شــما با علم اين راي را صادر نكردهايد، پاسخ بدي به من داد و با بيان اينكه راي هيچ گاه بر نخواهد گشــت، رفتار بسيار زشتي از خودش نشان داد بنابراين اگر حكم بازگردد، حسن زاده بايد شجاعت عذرخواهي داشــته باشد چرا كه امسال ضربه بسيار بدي به تيم ما زدند و زماني هم كه اعتــراض كرديم، رفتار بســيار زشتي نشان دادند.»

او درباره وضعيت مربيگري تيمش براي فصــل آينده ميگويــد: «اولويت ما براي ســرمربيگري تيم، محمد رضا حيدريــان اســت چون تازه با او آشــنا شــدهايم و رابطه بسيار صميمي بين ما ايجاد شده است. او را پارسال، انصاريفرد به ما معرفي كرد و ابتدا شــناخت خوبي از وي نداشتيم اما در ادامه ديديم مربي بســيار با اخالقي اســت؛ درست همان چيزي كه ياســين پيشــرو ميخواهد. حيدريان به لحاظ اخالقي، انسان درجه يكي اســت و مثل يك همخانواده با ما رفتار كرده است.گزينههاي بومي مطالبه هواداران هستند.

هــدف مــا در ليــگ پيــشرو، بوميســازي صد در صدي است؛ البته از مربي غيــر بومــي و بازيكنان بومي اســتفاده خواهيم كرد.اولويت ما مربي غيربومي اســت. اگر كــيروش در تيم ملي نبود، اين نتايج كسب ميشد؟ اگر مربي داخلي بود، مجبور ميشد به ساز خيليهــا برقصد. رضــا حيدريان حكم ســرمربي خارجي را براي ما دارد چون اهل تعارف نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.