کرار: خودم ميروم

مهم نيست محرومم كنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كرار جاســم، يك پاي جنجالهاي بازي صبا و تراكتورســازي بود، كه حاال بابت بحثهايي كه درباره احتمال محروميتش مطرح ميشــود، حسابي ناراحت اســت. او كه از داوري اين مسابقه گاليه دارد، در همين رابطه ميگويد: « ديگر بحث بدشانســي نيست چون ما از داور خورديم. داور بازي را خراب كرد. وقتي من صاحب توپ هســتم چطوري ميتوانم خطا كنم. من بهخاطر اين رفتارها ناراحت و عصباني شــدم. رفتم به داور گفتم شــما تيم را ما را خراب كردي و او هم من را اخراج كرد. نيمه اول ســه چهار خطاي عمدي را نگرفت و ميخواست تيم ما را خراب كند كه خراب كرد.»

هافبك عراقي تراكتورســازي همچنين تأكيد ميكند: « تيم ما قبل از بازي با پرسپوليس وقتي 6 بازيكن مان را محروم كردند، داغان شــد و اين هوادار حق دارد كه ناراحت باشــد. آقاي قلعهنويي چكار ميتواند انجام دهد. من نميتوانم ظلم را تحمل كنم. عصباني ميشوم چون اين مسائل را ميبينم. به خدا نميتوانم ادامه دهم. مريض شده ام. من به باشــگاه هم گفتم كه ديگر ادامه نميدهم. اينجا دارم سكته ميكنم. امسال آخرين فصلي است كه در فوتبال ايران ميمانم.» كرار در ادامه ميگويد: «فدراســيون فوتبال چرا كاري نميكند؟ مگر من اسراييلي يا آمريكايي هســتم؟ بخدا من هم مسلمان و شيعه هستم. چرا بايد به من ظلم شــود؟ دايم ميگويند جاسم كرار حاشيه دارد؟ كدام حاشيه؟»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.