پورموسوي: تالش ميكنيم صدر آسيا را از دست ندهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

وضعيت تيمتان ايــن روزها چطور است؟

وضعيت تيممان كه در رقابتهاي ليگ خودمان مثل چند هفته قبل نيســت. يكي، 2 مســاوي و باخت داديم كه شــرايطمان را در جدول بهبود نبخشيده. در رقابتهاي آسيايي صدر جدول هســتيم. البته يك بازي سخت با لخويا داريم كه فكر ميكنم حرفهايترين تيم گروهمان است. انشاءا... بتوانيم با يك پيروزي و يا حداقل امتياز كه مســاوي اســت بازي را پشــت ســر بگذاريم تا هواداران را خوشحال كنيم و روحيهبخش باشد براي ادامه راهمان.

در بازي رفــت مقابل لخويا عملكرد خوبي داشــتيد كه حتي ميتوانستيد به پيروزي هم برسيد. فكر ميكنيد بتوانيد در بازي برگشت هم به همين صورت كار كنيد؟

شــرايط بازي رفت خيلي فرق داشت چون بازي در خانه خودمان بود و توانســتيم خيلــي به لخويــا فشــار بياوريــم. يك گل زودهنگام هم زديم اما متاســفانه بعدش روي بازي احساســي و نداشــتن تمركز، يك گل خورديم. تا آخر بازي هم هرچه تالش كرديم نتوانســتيم گل برتــري را بزنيــم. حاال اينجا شــرايط فرق دارد. بازي در زمين خودشــان اســت. لخويا هم تيم خيلي حرفهاي است كه سعي ميكنيم مدارا كنيم و خيلي هوشمندانه بازي را پيش ببريم. انشــاءا... بتوانيم حداقل امتياز را كســب كنيم چون با يك امتياز هم ميتوانيم صدر گروه را نگه داريم. البته ما نيم نگاهي به پيروزي داريم.

به هر حال بازي با تيم 72 ملت لخويا سخت است...

بله، دقيقا همينطور است. لخويا تيمي اســت كه از چند مليت مختلف تشكيل شده. هفته گذشــته هم قهرمان ليگشان شدند كه با ايــن اتفاق روحيه مضاعفي گرفتند. البته ما هم تيم خوبي هســتيم كه در چند بازي اخير در آسيا نشان داديم جلوي هر تيمي ميتوانيم به پيروزي برسيم.

پس چرا بيشــتر به فكر كسب يك امتياز هستيد؟

بــه هر حال اولين فكرمان اين اســت كه اگر بشود با تك امتياز زمين را ترك كنيم چون اين مساله خودش يك موفقيت بزرگ به حســاب ميآيد اما ما نيم نگاهي هم به كسب پيروزي داريم و اگر وظايفمان را به خوبي در زمين انجام دهيم به برد هم ميرسيم.

فكر ميكني بتواني باز هم كلينشيت داشته باشي؟

اگر خدا بخواهــد و بتوانيم دروازهمان را بســته نگه داريــم خيلي خوب اســت اما صددرصــد موفقيت تيم خيلي مهمتر اســت. حاال هر نتيجهاي باشد چه مساوي و چه برد، بدون شك مهمتر از كلينشيت من است. اگر با اين مساله به كلينشيت هم برسيم كه بهتر است.

محمــد طيبي كاپيتــان تيمتان و البته بهترين دفاع اســتقالل خوزستان هم ظاهرا مصدوم اســت كه اين مساله ميتواند خيلي روي كارتان تاثير بگذارد...

بله، محمد كمي پايش مصدوم بود اما فكر نميكنم براي بازي مشــكلي داشته باشد. صددرصد محمــد يكي از دفاعهاي خوب تيم و ليگ است كه حضورش خيلي موثر است.

االن فكر ميكني چقدر با دفاعتان هماهنگ هستي چون كمتر ديديم با آنها صحبت كنيد...

چرا، دايمــا هم من با دفاع و هم دفاع با من در ارتباط هستيم و صحبت ميكنيم تا نكات الزم را به همديگر انتقال دهيم. من فكر ميكنم به هماهنگي الزم رســيديم و اگر من 2 كلينشيت در آسيا داشــتم به خاطر دفاع خوبمان از جملــه عقيل كعبــي، ابوالفضل عاليي، محمد طيبي، دانيال ماهيني و پيمان شيرزادي است كه خيلي خوب كار كردند.

فكر ميكنــي كداميك از بازيكنان لخويا خطرناكتر است؟

يك بازيكن دارند كــه البته اين بازي نيســت و مصدوم اســت اما به جز او، بازيكن كرهايشــان خيلي خوب است. او در تيم ملي كره حضور دارد كه فكر ميكنم خطرناكترين بازيكن لخويا به حســاب بيايد. در كنار او، 2، 3 بازيكن تيم ملي قطر هم هســتند كه البته مليتشــان را تغيير دادند و بــه قطر آمدند و قطري نيستند.

در تيم اســتقالل خوزستان كدام بازيكن ميتواند براي حريف خطرســاز باشد؟

حســن بيتســعيد و نانگ بازيكنان خيلي خوبي هســتند كــه ميتوانند براي هر حريفي خطرساز شــوند. البته مهدي مومني و آرش افشــين هم خيلي خوب هســتند كه ميتواننــد اين 2 بازيكن را از پشــت حمايت كننــد. كال خط حملهمان خوب اســت و در بازيهاي ليگ هم آمار گلهايي كه زديم باال بوده. در آسيا هم در هر 3 بازي موفق به زدن گل شديم.

با اين شــرايط بازي با لخويا را چند چند پيشبيني ميكني؟

پيشبينــي خيلي ســخت اســت اما اميدوارم نتيجه به نفع ما باشد. هفته بيست و هفتم

جمعه 96/1/25 سپاهان- گسترش فوالد تبريز، ورزشگاه نقش جهان اصفهان، ساعت: 19 نفت تهران- فوالد خوزستان، ورزشگاه تختي تهران، ساعت: 18 پديده مشهد- تراكتورسازي تبريز، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت: 17 صنعتنفت آبادان- سياهجامگان مشهد، ورزشگاه تختي آبادان، ساعت: 18

شنبه 96/1/26 استقالل- صباي قم، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت: 19 استقالل خوزستان- سايپا، ورزشگاه غدير اهوازر، ساعت: 19:10 پيكان- ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه شهداي شهر قدس، ساعت: 17:30 ماشينسازي تبريز- پرسپوليس، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت: 17 هفته بيست و هشتم

ســيروس پورموســوي سرمربي استقالل خوزستان كه تيمش را آماده بازي با لخويــاي قطر كرده، در مورد وضعيت بازيكنانش ميگويد: «جمعه اولين جلســه تمرينيمان را در زمين حريف انجام داديم. به هر حال با توجه به باختي كه در بازي با سياهجامگان در ليگ برتر كســب كرديم، طبيعي اســت كمي بازيكنان شــرايط خوب هميشگي را نداشته باشند اما تمرين خوبي انجــام داديم و تالش ميكنيم تــا در روزهاي باقي مانــده باز هم از نظر روحي روانــي بازيكنان را آماده كنيم. همچنين با توجه به نتايجي كه در ليگ برتر رقم خــورد، ما هنوز به كســب نتايج دلخواه و اينكه به دنبال كسب سهميه آسيايي باشيم، اميدوار هستيم.»

پورموسوي در رابطه با ارزيابياش از لخويا ادامه ميدهد: «لخويا توانست قهرمان ليگ قطر شــود و واقعا يكي از تيمهاي قدرتمند باشگاههاي آسيا است و در چند سال اخير هم در قطر هميشه حرف اول را زده. بازي سختي با لخويا داريم چراكه تالش ميكند به صدر بيايد و ما هــم تالش ميكنيم صدر را از دست ندهيم و طبيعتا بازي ســخت و مهمي خواهد بود. مطمئنا برابر لخويا حريف دست و پا بستهاي نيســتيم و تالش ميكنيم با امتياز از زمين حريف خارج شــويم. همچنين مطمئنا با تــالش و جديت ميتوانيم روند خوب دور رفت را ادامه دهيم.»

ســرمربي اســتقالل خوزستان دربــاره اينكه االن رقبا، اســتقالل را ديگر حريف سادهاي نميدانند و روي تيم شــما بســيار خوب كار كردهاند هم ميگويــد: «بله، به همين صورت اســت و با توجه به اينكــه تيمها در دور برگشت به دنبال صعود هستند، حريفان ما تمام تالش خود را ميكنند تا نتيجه بگيرند. در هر صورت بازيها در اين مرحله ســخت است و نياز به تالش، تمركز و كار بيشتر دارند.»

پورموســوي در مورد اينكه آيا با جيــب پر به قطر رفتيد و مشــكالت مالي حل شده يا همچنان ادامه دارد، توضيح ميدهد: «هيچ حمايت مالي از ما نشــد و باور كنيد ديگر رويمان نميشــود به صــورت بازيكنان نگاه كنيم و حتي در حد پول توجيبي هم نداشتيم كه به آنها بدهيم. به هر حال اميدوارم با دعاي خير مردم، با امتياز از قطر به خوزستان برگرديم.»

پنجشنبه 96/1/31 پرسپوليس- پديده مشهد، ورزشگاه آزادي تهران، ساعت 17:45 گسترش فوالد تبريز- نفت تهران، ورزشگاه بنيان ديزل تبريز، ساعت 17:45 ذوبآهن اصفهان- ماشينسازی تبريز، ورزشگاه فوالدشهر، ساعت 17:45 سايپا- صنعتنفت آبادان، ورزشگاه دستگردي تهران، ساعت 17:45 فوالد خوزستان- استقالل خوزستان، ورزشگاه غدير اهواز، ساعت 17:45 صبای قم- سپاهان، ورزشگاه يادگار امام (ره) قم، ساعت 17:45 سياهجامگان مشهد- پيكان، ورزشگاه ثامناالئمه مشهد، ساعت 17:45 تراكتورسازی تبريز- استقالل، ورزشگاه يادگار امام (ره) تبريز، ساعت 17:45

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.