مهاجري: با يك شكست وضع تراكتور خراب نميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضا مهاجري، ســرمربي پديده با اشــاره به پيروزي مقابل ماشينســازي ميگويد: « قبال هم گفته بودم چون اين مسابقه براي ماشينســازي مرگ و زندگي بود، بايد بازي را كنترل ميكرديم تا به نتيجه برســيم. هرچقدر از زمان بازي ميگذشت استرس بيشتري به آنها وارد ميشــد و خدا را شــكر بچههاي ما با وجود زلزله مشــهد و اينكه شبها در ماشينهايشان ميخوابيدند و تمرين درستي نداشتيم به پيروزي رســيدند.» او همچنين توضيح ميدهد: «سه، چهار نفر از بازيكنان به دليل ترس از زلزله و داشــتن آرامــش و امنيت همراه با خانمهايشــان به تبريز آمدند. بدنهايمان شــرايط مطلوبي نداشــت ولــي به خير گذشــت و توانســتيم اين ديدار سخت را پيروز شــويم و به بازيهاي آينده اميدوار شويم.» مهاجري درباره بازي هفته آينده با تراكتورسازي كه روز گذشته به صبا باخت، تأكيد ميكند: «چــرا وضع تراكتور خراب باشــد؟ با يك شكســت اتفاقي نميافتد. هر تيمي روز بــد دارد و آنها مقابل صبا تا دقيقــه 90 ، يك بر صفر بودند و دو گل را روي شرايط رواني و يك اخراجي خوردند. تراكتور هميشــه تيم خوبي بوده. پرســپوليس هم در شهرآورد 3 گل خورد اما اوضاع خود را بهتر كرد. يك بازي مالك ضعيف يا قوي بودن يك تيم نيست. تراكتور تيم شايسته و خوبي است و در جام حذفي به فينال رسيده و در ليگ جزو سه تيم باالي جدول محسوب ميشود.» استقالل خوزستان اگرچه در هفتههاي اخير ليگ برتر نتايج خوبي نگرفت اما در آسيا خوب درخشيد تا حاال هم يكي از شانسهاي اول براي صعود به مرحله حذفي ليگ قهرمانان به حساب بيايد. البته اگر بتوانند باز هم از لخوياي قطر امتياز بگيرند. وحيد شيخويسي دروازهبان استقالل خوزستان كه يكي از بهترينهاي تيمش در فصل شانزدهم بوده، در تالش است تا باز هم با يك كلينشيت ديگر به تيمش كمك كند تا صدرنشين گروه باقي بمانند. شيخويسي كه اميد زيادي به كسب امتياز از لخويا دارد، در مورد بازي هفته چهارم مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا، وضعيت تيمشان، شرايط خودش، دفاعهاي تيم ...و صحبت ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.