خاكزاد: به دستهاي پشت پرده در فوتبال ايران ايمان آوردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نتايج اخير ماشينســازي تبريز آنقدر بد بود كه ديگر سرپرســت تيم هم طاقت نياورد و خودش به انتقاد از بازيكنان پرداخت. علي خاكزاد سرپرســت تيم ماشينســازي با انتقاد از بازيكنــان تيم در مورد نتايج اخير ميگويد: «امســال هر طور كه ميتوانســتيم با بازيكنان كنار آمديم اما آنها با اين عملكرد افتضاحشــان، پول بيتالمال را هدر دادند. فرهاد كاظمي خودش بزرگترين روانشــناس اســت و جزو يكي از مربيان بزرگ كشور به حساب ميآيد. بازيكنان ارزشي براي زحمات باشگاه قايل نشدند. نميخواهم برخي مسائل را رسانهاي كنم اما امســال به وجود دستهاي پشت پرده در فوتبال ايران ايمان آوردم. ما از فدراسيون فوتبال، كميته داوران و ســازمان ليگ انتظار بيشتري داشــتيم. آنها بايد جلوي برخي اتفاقات را در فوتبال ايران بگيرند اما متاسفانه صداي ما به جايي نميرسد.»

خاكزاد درباره بازي اين هفته ماشينسازي تبريز با پرسپوليس هم ادامه ميدهد: «ما چارهاي جز شكست دادن پرســپوليس در تبريز نداريم. بايد 4 بازي را ببريم و بقيه تيمها هم ببازند تا ما در ليگ بمانيم. اين هفته پرسپوليس هم دنبال برپايي جشن قهرماني است اما ما نبايد اجازه چنين كاري را بدهيم. ما فقط احمد كامدار را به دليل 3 اخطاره شدن نداريم. البته اميدواريم هواداران تراكتورسازي و تمام مردم تبريز از ماشينسازي در اين بازي مرگ و زندگي حمايت كنند.» 14 گل مهدی طارمی (پرسپوليس) 13 گل ساسان انصاری (فوالد) 12 گل گادوين منشا (پيكان) 10 گل محمد قاضی (نفت تهران) 9 گل حسن بيتسعيد (استقالل خوزستان)، مرتضی تبريزی (ذوبآهن)، لوسيانو پريرا (گسترش فوالد) 7 گل كاوه رضايی (اســتقالل)، رحيم زهيوی (استقالل خوزستان)، فرزاد حاتمی (تراكتورسازی)، مهدی رجبزاده (ذوبآهن)، مسعود حسنزاده (سپاهان)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.