خرمشهر، چشم انتظار دومين فينال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اعتراضها و نارضايتيها اگر نبود، امروز با اطمينان ميگفتيم كه ورزشــگاه اروندان خرمشــهر قرار اســت دومين فينال خود را هم تجربه كند. فينال جام حذفي را ميگوييم كه يك ســال پيش فدراســيون فوتبال اعالم كرد از اين به بعد به ميزباني خرمشهر برگزار خواهد شد اما نخســتين ميزباني اين شــهر آنقدر مورد انتقاد قرار گرفت كه حاال خود فدراســيونيها هم از تصميمشان برگشتهاند. نه اينكه كال قيد خرمشهر را زده باشند اما قرار است هفته آينده براي آخرين بار زمين چمن تازه زير كشت رفته ورزشگاه اروندان خرمشهر را بررسي كنند و اگر مناسب بود، بر ميزبانياش مهر تاييد بزنند. اگر هم تصميم به انتقال بازي گرفته شد، آن وقت تهران گزينه نخست ميزباني از بازي روز ۱2 ارديبهشت تيمهاي نفت تهران و تراكتورسازي تبريز در فينال جام حذفي خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.