در آرزوي آنسوی مرزها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اولين بانوي لژيونر فوتســال ايران چه كســي ميتواند باشد؟ در پاسخ به اين پرسش، شــايد اعظم آخوندي پيش از هر نام ديگري ذهنمان را مشــغول كند. همان فوتساليســتي كه به تازگي و براي اولين بار به عنوان اولين بانوي فوتساليست ايراني به يك تيم مالديوي منتقل شده و قرار است در مسابقاتی يك ماهه اين تيم باشــگاهي را همراهي كند. هر ســاله مسابقاتی رسمي بين تيمهاي باشگاهي فوتسال در مالديو برگزار ميشود كه تحت نظر فدراســيون فوتبال اين كشور است و باشگاههاي حاضر در اين رقابتها ميتوانند از ســاير كشورها بازيكناني را بــه عنوان يار كمكي جذب كنند كه در مســابقات پيشرو نيز بازيكناني از كشــورهاي مختلف از جملــه برزيل، ايران، ژاپن، تايلند، نپال، اندونزي ...و حضور خواهند داشت. حال آنكه چون اين مســابقات يكماهه بوده و به صورت ليگ برگزار نميشود، قرارداد رسمي در فدراسيون منعقد نميشود بلكه تنها قرارداد بين بازيكن و باشگاه امضا ميشود كه به همين دليل بازيكنان كمكي جذب شــده لژيونر محسوب نميشــوند و تحت عنوان ترانســفر و يار كمكي، تيمهاي خود را همراهي ميكنند. اين يعني كه اعظم آخوندي هنوز لژيونر به حســاب نميآيد و براي آشنايي با نخستين لژيونر فوتســال بانوان ايران همچنان بايد منتظر باشــيم. اعظم آخوندي متولد ۰۳ شهريور سال ۵۶۳۱ عضو تيمملي فوتســال بانوان ايران اســت و همراه اين تيم در جام ملتهاي ۵۱۰2 آسيا قهرمان شده بود. او همچنين سابقه حضور در تيمهاي باشــگاهي فوتسال سپاهان، سايپا، استقالل اهواز و ملي حفاري را در كارنامه دارد و در حال حاضر بازيكن تيم فوتسال پااليش نفت آبادان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.