سايه سنگين تباني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

كميته اخالق روي يكي از ديدارهاي هفته ســيام ليگ يك حســاس شده و تحقيقاتــي را در اين زمينه آغاز كرده اســت. در اين رابطه توجه كميته اخالق فدراســيون روي يكي از مدافعاني است كه پيشتر هم در اين كميته پرونده داشــته اما در نهايت تبرئه شده است. تيم اين مدافع در هفتهاي كه گذشــت شكستي را متحمل شــد كه براي هيچ كس قابل هضم نيست! او فصل گذشته هم به همراه تيمي كه در آن بازي ميكرد، در يكي از بازيها شكســت بدي را پذيرفت و اتفاقا همان شكست باعث شد مديرعامل باشگاه عليــه او و يكي ديگــر از بازيكنان طرح تباني كرده و متهمشــان كند. اين پرونده در كميته اخالق مورد بررســي جدي قرار گرفت كه البته در نهايت هر دو بازيكن تبرئه شدند. جالب اينكه مدافع مورد نظر اين فصل هم برابر همان مربي فصل گذشــته كه او هم حاال تيمش را تغيير داده، شكســت خورد و اين پرونده هم اكنون در دست بررســي بيشتر است. آخرين تباني در دســته اول مربوط به تيم شــهرداري تبريــز بود كه با راي كميته اســتيناف صعــودش به ليگ برتر منتفي و تيم به يك رده پايينتر يعني ليگ 2 بازگردانده شــد. اين پرونده محروميتهايي را هم براي فراز كمالوند و ديگر مربيان وقت تيم شــهرداري تبريز از جمله صادق ورمزيار به همراه داشــت. رقابتهاي فوتبال قهرماني دسته اول باشگاههاي كشور در حالي هفته سيام خود را پشت سر گذاشته كــه هيچ تيمي صعودش به ليگ برتر قطعي نشــده و در انتهاي جدول هم تنها سقوط استقالل اهواز به ليگ 2 قطعي شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.