جامجهاني با دانشآموزان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

دانشآموزان دبيرستاني سوچي- يكي از يازده شهر ميزبان جامجهاني 8۱۰2 روســيه- به عنوان راهنمايان هواداران در جامجهاني 8۱۰2 فعاليــت خواهند كرد. معلمان زبان انگليســي كــه دورههاي ويژه جامجهاني 8۱۰2 روســيه را گذراندهاند، در مدارس شــهر سوچي آموزشهــاي الزم را به دانشآموزان خواهند داد تا بتوانند به عنوان راهنمايــان هواداران در ايــن رقابتها فعاليت كننــد. دانشآموزان دبيرستاني ســوچي در اين دورههاي آموزشي كتاب خوشامدگويي بــه جامجهاني 8۱۰2 را فرا خواهند گرفت كه شــامل تاريخ فوتبال بينالملل و روســيه، بازيكنان بزرگ روســيه و جهاني، اساســنامه فوتبال، ورزشــگاههاي معروف دنيا، بازيكنان و مربيان مطرح سوچي هستند. آنها همچنين مكانهاي تاريخي و توريستي شهر سوچي را جهت انتقال به هواداران در جامجهاني 8۱۰2 روســيه در اين دوره آموزشي ياد ميگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.