روز استراحت فوتباليها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بعــد از يــك روز فوتبال، طرفداران اين رشــته ورزشــي ميتوانند تلويزيون را بســپارند به ديگر ورزشها. مثــال فرمول يك چين كه مرحله دومش ســاعت ۰۳:۰۱ از شــبكه ورزش پخش ميشود. اين شــبكه ساعت ۰۳:۰2 هم مرحله دوم موتوجيپي آرژانتين و ۰۳:۳2 پاريسنژرمن- گنگان از ليگ يك فرانسه را پخش ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.