توافقاوليهآبيهاباتبريزي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مرتضي تبريزي مهاجم 9 گله ذوبآهن كــه در اردوي آخر تيم ملي توانســت نظر كارلوس كيروش را هم به خود جلب كند، براي فصــل آينده يكي از گزينههاي جدي استقالليها است.

منصوريان كه خودش در پاس همدان تبريزي را به فوتبال ايران معرفي كرد حاال در تالش است براي فصل بعد اين مهاجم جوان و گلزن را از چنگ ذوبآهن دربياورد و استقاللياش كند.

ذوبآهــن در فصلهــاي اخير براي بلند پروازيهاي تبريزي پاســخي نداشته و اين مهاجــم جوان در فصــل منتهي به جــام جهاني احتماال قيــد ادامه حضور در ذوبآهــن را خواهد زد. اگرچــه تيمهاي زيادي خواهان جذب تبريزي هســتند اما رابطــه قديمي اين بازيكــن با منصوريان و البته استقالل و طعم حضور در اين باشگاه پرهوادار، شــانس آبيها را براي جذب اين مهاجم افزايش خواهد داد.

باشگاه استقالل از هم اكنون مذاكرات خود را بــا بازيكنان مورد نظــر منصوريان براي فصــل آينده آغاز كــرده و در اولين گام بــا مهاجــم ذوبآهن بــه توافق اوليه رسيده و قرار است در پايان فصل مذاكرات نهايي براي آبي پوش كردن او انجام شــود. اســتقالليها اين فصل موفق شدهاند كاوه رضايــي را از ذوبآهن به خدمت بگيرند و به نظر ميرسد براي فصل آينده هم مهاجم اين تيم اولين خريد آبيها خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.