مقديد: حضورم در وطن برايم افتخار است

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

عليرضا مقديد اســكي باز تيم ملــي صحرا نوردي ايــران اعزامي به رقابتهاي جهاني فنالند كه به داليل نامعلوم هم تيميهايش را در هنگام بازگشــت از جام جهاني فنالند ترك كرده بود، پس از ســه هفته به ايران بازگشــت. مقديد عضو تيم ملي اســكي صحرانوردي ايــران در نامهاي به مســعود ســلطاني فر وزير ورزش و جوانان از ايجاد شــرايط مناسب براي بازگشت خود به كشور تشكر كرد.

در نامــه مقديد عضو تيم ملي اســكي صحرانــوردي ايران خطاب به ســلطاني فر آمده است: «خوشــحالم كه با كمكهاي جنابعالي به عنوان وزير ورزش و جوانان دولت تدبير و اميد، شــرايط مناســبي براي بازگشت اينجانب به كشور و آرامش در كنار خانوادهام فراهم شد و حضورم در وطن برايم افتخار است.»

عضو تيم ملي اســكي صحرانوردي ايران با تشكر از مدير كل حراست، معاون قهرماني وزارت ورزش و جوانان و همينطور رياست فدراسيون اسكي اظهار اميدواري كرده اســت بتواند با جديت و تالش وافر و كســب ســكو زحمات دست اندركاران ورزش ايران را جبران كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.