روياي حضور ايران در سيد سوم جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فاصله تيم ملــي در رده بندي فيفا با ديگــر رقباي آســيايي از جمله ژاپن، استراليا، ازبكســتان و عربستان نيز زياد اســت و به نظر ميرسد ايران راهش را از رقباي آسيايي جدا كرده.

ايران هم اكنون بيســت و هشــتم اســت، كــره جنوبــي در رتبــه چهل و ســوم جاي دارد، ژاپن چهــل و چهارم، استراليا پنجاهم، عربستان پنجاه و دوم و ازبكستان هم در رتبه شصتم جاي گرفته!

بــه اين ترتيب مشــخص ميشــود كــه تيم ملي، نه تنهــا در ردهبندي فيفا صعودي خيره كننــده را تجربه ميكند بلكه فاصله خود با ديگر تيمهاي آسيايي را نيز بسيار افزايش داده است.

اما پيشروي خيره كننده تيم ملي در ردهبندي فيفا، موقعيت بســيار استثنايي ديگري را در اختيار تيم ملي قرار داده و آن، فكر كردن بــه روياي قرار گرفتن در سيد سوم قرعهكشــي جام جهاني است. ما هميشه در ســيد آخر قرعهكشي قرار داشــتيم و آخرين تيمــي بوديم كه در گروه بندي، به ســه تيم ديگر حاضر در گروه اضافه ميشــد. اين بار اما تا منطقه قرار گرفتن در ســيد سوم، تنها و تنها 4 پله فاصله داريم. شــايد تيم ملي االن در رتبه بيست و هشتم باشد اما رقباي بسيار سرشناســي را در رتبههــاي بعد از خود ميبينيــم كه حضور ايران در اين منطقه حساس از رده بندي را برنمي تابند.

حضــور 4 تيــم آفريقايــي، 7 تيم اروپايي با افتخــار و يك تيم از آمريكاي جنوبي پشت سر ما، نشان دهنده فشرده بودن رقابت در اين منطقه است.

رقابت در اين مراحل باالســت و يك تساوي ما ميتواند تيمهاي پايين دستي را در رده بنــدي ماههــاي بعــدي، از ما باالتــر ببرد. همچنين نحــوه امتيازدهي مسابقات هم به گونهاي است كه تيمهاي آمريــكاي جنوبي و اروپا در محاســبات، به دليل برخــورداري از امتيــاز قارهاي باالتــر، ميتوانند با بازي برابر، باالتر از ما بايستند.

صعود تيم ملي ايران به جام جهاني به زودي رسمي ميشود. بعد از آن، بايد با باال بــردن بازيهاي دوســتانه، كاري كنيم كه تيم ملي بتواند به رنك بيســت و چهارم نزديك شود و به سيد سوم اين رقابتها دست يابد.

رويايي كه تا امروز دســت نيافتني بوده و حاال بيــش از هر زمان ديگري به آن نزديك هســتيم. حضور در سيد سوم ميتواند بــه صعود تيم ملــي از مرحله گروهي جام جهاني كمك كند.

صعودي كه اين بــار تيم ملي آن را نشــانه گرفته تا افتخــاري جديد به نام ايران ثبت شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.