سود 10 ميليون دالري از صعود به جام جهاني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيمملي ايران با شكســت ازبكســتان در روز ۲۲ خرداد به جام جهاني صعود ميكند. براي خيليها سوال است كه تيم ملي در صورت رفتن به جام جهاني چه پاداشــي از فيفا ميگيرد؟ جواب اين ســوال را يكي از مسووالن فدراســيون ميدهد: «تيم ملي در صورت رسيدن به جام جهاني حدود 0۱ ميليون دالر بهعنــوان پاداش دريافت ميكند.» تازه بــه اين رقم پول حق پخش بازيها و آگهيهاي محيطي هر مســابقه را هــم اضافه كنيد. درآمد فدراسيون از اين صعود بسيار هنگفت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.