كاميابينيا: شرايط جدول و سختي بازي را ميدانيم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

كمــال كاميابينيــا پيــش از بازي با الريان قطــر اينطــور حرف ميزنــد: «از هفته گذشــته تمرينات خوبي را پشت سر گذاشــتيم و ريكاوري خوبي انجام داديم و براي بازي با الريان آمادهايم. بازي ســختي را مقابل اين تيم پيشرو داريم. مســابقهاي كه براي الريان ســختتر اســت زيرا ما در زميــن خودمان بازي ميكنيــم و از امتياز خــوب هــواداران برخورداريم كــه به ما كمك ميكنند. براي بازي لحظهشــماري ميكنيم. ايــن اولين بــازي خانگي ما در آسياست. تيم ما پتانســيل خوب و بااليي دارد و ميخواهيم به مرحله بعدي در ليگ قهرمانان آسيا صعود كنيم.»

هافبك پرســپوليس در مورد بازي با الريان و شناخت از اين تيم اينطور توضيح ميدهد: «ما در قطر بازي خوبي مقابل اين تيم انجام داديم اما با بدشانســي شكست خورديم. ما نــكات منفي و نقاط ضعفمان را بررســي و آناليز كرديــم و ميدانيم كه اين تيم بازيكنان خارجــي خوبي دارد اما ما امروز با تمركز وارد زمين خواهيم شد.»

كاميابينيا در خصوص حضور هواداران در ورزشگاه معتقد اســت: «آنها امسال به مــا كمك زيادي كردند و يــار دوازدهم ما بودند اميــدوارم مثل بازيهاي قبل به اين بــازي به صورت يك بازي ملي نگاه كنند و بدانند كه تيم ملي پرسپوليس با تيم الريان بــازي دارد.اين 3 امتياز كمك زيادي به ما خواهد كرد تا به مرحله بعد گام بگذاريم.» كاميابينيــا حرفهايش را اينطــور ادامه ميدهد: «بازي سختي داريم و بازيكنان ما درك كردهانــد كه چه بــازي داريم و همه براي بازي آمادهايم. ميدانيم شرايط جدول چگونه اســت. ميخواهيم 3 امتياز مسابقه را بگيريم. درست است كه حريف هم 3-4 بازيكن خوب دارد اما ما هم آناليز خوبي از حريف كرديــم و خواهيد ديد چگونه بازي ميكنيم.»

او در مورد اينكه اين تيم 2 سال پيش شــرايط خوبي نداشــت اما در آسيا خوب نتيجه گرفت، ميگويد: 2« ســال پيش من پرســپوليس نبودم با اين حال فكر ميكنم اكنون باشگاه بازيكنان خوب و بهتري جذب كرده و مســووالن باشگاه برنامههاي بهتري براي حضور در مراحل باالتر در آسيا دارند. در گذشــته باشگاه شكل مناسبي نداشت و اگر هم تيم در آســيا نتيجه گرفت مقطعي بود.با مديريت آقاي طاهــري و كادر فني، پرسپوليس تالش ميكند بهتر و بهتر شود و برنامههاي خودش را اجرايي كند.» هافبك تيم فوتبال پرسپوليس در پاسخ به اين سوال كــه قراردادش را براي فصــل آينده تمديد ميكنــد يا نه، جواب نــداد، چرا كه معتقد بود اين ســوال مربوط به بازي نميشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.