جشن قهرماني پرسپوليس در هفته بيستوهشتم؟

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مسوول مســابقات ســازمان ليگ از احتمــال برگــزاري جشــن قهرماني پرسپوليس در هفته بيست و هشتم ليگ برتر در تهران خبر داد. سعيد فتاحي در اين باره ميگويد:«بــا توجه به اينكه در برخي ليگهاي اروپايي، تيمهاي قهرمان قبل از پايان فصل، جــام قهرماني خود را دريافت كردهاند احتمال دارد جشــن قهرمانــي ليگ برتر نيز پيــش از پايان مسابقات برگزار شود. منتظريم مسابقات هفته بيســت و هفتم ليــگ برتر برگزار شــود و احتمال دارد در صورت قهرماني پرسپوليس جشــن قهرماني اين تيم در هفته بيست و هشتم ليگ برتر در تهران برگزار شود.»

پرسپوليس در هفته بيست و هشتم ميزبان تيم پديده مشهد است و اگر اين تيــم بتواند اين دو هفتــه از رقابتها را با برد پشت سربگذارد قهرمان ليگ برتر خواهد بــود و به اين ترتيــب هواداران مشتاق اين تيم پايتخت نشين ميتوانند با خيال راحت جشــن قهرماني تيمشان را در تهــران برگــزار كننــد. بــه نظر ميرسد پرسپوليســيها بتوانند با خيال راحت خود را آماده برگزاري اين جشن قهرمانيشان بكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.