اميدواري الريان به حفظ صدرنشيني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روزنامه الشــرق قطر در گزارشــي درباره بازي برگشــت تيم فوتبال الريان قطر با پرســپوليس در مرحله گروهي ليگ قهرمانان آســيا اين طور نوشــت كــه الريــان در تهران بــه دنبال حفظ صدرنشــيني خود در گروهش اســت. الريان اكنون با 6 امتياز در صدر جدول گــروه D قرار دارد. الهــالل با 5 امتياز دوم و پرسپوليس با 4 امتياز سوم است. الوحده امــارات نيز با يك امتياز در قعر جدول قرار دارد. ديدار رفت پرسپوليس با الريــان با پيروزي 3 بــر يك به نفع نماينده قطر به پايان رسيد.

اين اميــدواري الريانيها در حالي اســت كه به نظر ميرسد در اين هفته از رقابتها اين تيم قطري قادر به حفظ صدرنشــيني نخواهد بود چــرا كه اوال قطريها كار ســختي مقابل شــاگردان برانكو خواهند داشت و بايد در ورزشگاه آزادي و در حضور قريب به صدهزار نفر هوادار پرسپوليس به ميدان بروند و در ثانــي الهالل عربســتان برنامه مفصلي براي صعود از ايــن گروه دارد. اين تيم عربســتاني با اتمام هفته بيست و دوم ليگ برتر عربســتان، با اعالم ســازمان ليگ برتر اين كشور بهترين خط حمله و دفاعي اين فصــل از رقابتهاي ليگ عربســتان را از آن خود كرد. الهالل كه رقيب پرسپوليس و الريان در اين گروه از ليگ قهرمانان آســيا اســت، در اين فصل با زدن 53 گل بهترين خط حمله را از آن خود كرد و بهترين خط دفاعي نيز به الهالل تعلــق گرفت زيرا در اين فصل تنها 13 گل دريافت كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.