سيد جالل؛ كاپيتان هفتم روي سكوي سرخها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

همايون بهزادي، فرشاد پيوس و حسين عبدي كاپيتانهاي پرســپوليس هســتند كــه در دوران حضــور آنها 2 بــار قهرماني بــه پرســپوليس تعلق گرفته اســت. كريم باقري آخرين كاپيتاني اســت كه در دوران حضورش در سال 1386 يعني نهمين دوره ليگ برتر ســال قبل سرخها عنوان قهرماني را در ليگ كشــور به دست آوردند. پيش از اين در ســالهاي 1350 و 1352 پرسپوليس با كاپيتاني همايون بهزادي قهرمان رقابتها شــده بود. در ســال 1354 هم ايــن تيم با ابراهيم آشــتياني به قهرماني رسيده است. سرخپوشان در سالهاي 13۷4 و 13۷5 نيز با كاپيتانى فرشــاد پيوس قهرمان رقابتها شــدند اما در ســال 13۷5 به علت غيبت پيوس معمــوال عابدزاده و حســين عبدي بازوبنــد كاپيتانــي را به بازو داشــتند. در ســالهاي ۷۷31 و 13۷8 باز هم پرسپوليس با كاپيتاني حسين عبدي به قهرماني رسيده اســت. ســال ،1380 باز هم نوبت قهرماني سرخپوشــان بود كه در اين ســال افشين پيرواني بازوبند را به بازو داشت.اما همانطور كه گفته شد آخرين قهرماني پرسپوليس به سال 1386 برمي گردد كه در آن زمان كريم باقري كاپيتان سرخپوشــان بود. حاال بعداز گذشت قريب به ده سال اين بار پرسپوليس بــا كاپيتاني ســيد جالل حســيني در يك قدمي قهرماني قرار گرفته اســت.اگر ســيد جالل حسيني بهعنوان كاپيتان پرسپوليس جام قهرماني را باالي سر ببرد هفتمين نفرى اســت كه جام قهرماني را در پرســپوليس بهعنوان كاپيتان باالي سر برده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.