عاقل حبيبيان: زمستان خوبي نداشتيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپــوش رويينــگ ايران با اشاره به تمرينهاي زمســتاني تيم ملي گفت: «متاسفانه به دليل سرماي هــوا نتوانســتيم تمريــن زمســتاني خوبي داشــته باشيم.»

عاقل حبيبيان درباره شــرايط تمرين مليپوشان در مريــوان ميگويــد: «در آغــاز ســال جديــد تمرينهايمان را شــروع كرديم و خدا را شــكر شــروع تمرينها مناســب بود. همــه بچهها هم انگيزه دارند و ميخواهند كه رشد كنند اما خب كارمان سخت است و بايد خيلي تالش كنيم.»

او در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اهميت فصل زمســتان براي قايقرانــي تمرينهاي اين فصل چطور براي مليپوشان گذشته؟ توضيحاتي ميدهد كه بيشــتر جنبه گاليه دارد: «زمستان اصال خوب نبود. نه از نظر بدنسازي خوب تمرين كرديم و نه از نظر پارو. فصل زمســتان را كال از دســت دادهايم. متاسفانه هوا در مريوان خيلي سرد بود و بــا توجه به بارندگي بسيار زياد و يخبندان اصال فرصت تمرين نداشــتيم. نتوانســتيم تمريــن كنيم و واقعا زمســتان خوبي را پشتسر نگذاشتيم.»

مليپــوش رويينــگ ايران ادامــه ميدهد: «ما امسال مســابقات آسيايي مهمي داريم اما تمام برنامههاي ما براي بازيهاي آســيايي ســال آينده در جاكارتا اســت. هدف رويينگ درخشــش در بازيهاي آسيايي است و بايد براي آن آماده شــويم. اكنون هم فدراسيون انتخاب خوبي داشته و با جيوگانيك قرارداد بسته و قرار است او از ارديبهشت كارش را شروع كند. بايد ببينيم چه برنامهاي براي ما خواهد داشــت. ما منتظر هســتيم تا ببينيم چه كار خواهد كرد. باالخــره ما زمســتان را از دســت دادهايم و اين مساله تاثير منفي بر كارمان خواهد داشت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.