تيم ملی زير 23 سال در راه لهستان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي زير 23 ســال مردان ايران در حــال حاضر در اردوي آمادهســازي به ســر ميبرد كه ايــن مرحلــه از تمرينات از هفتــم فروردين ماه آغاز شــده اســت. مليپوشــان واليبال ايــران روز جمعه 25 فرورديــن ماه براي برگــزاري هفت ديدار دوســتانه و تداركاتي بــا 16 بازيكن راهي لهستان ميشــوند. تيم ملي زير 23 سال مــردان ايــران در مدت حضــور خود در لهســتان عالوه بر پيگيري تمرينات خود هفت ديدار تداركاتي و دوستانه با تيمهاي باشگاهي لهستان و جمهوري چك برگزار ميكند. اين اردو آخرين مرحله اردوهاي مليپوشان زير 23 سال ايران براي حضور در رقابتهــاي آســيايي اردبيل اســت و شاگردان سيچلو پس از بازگشت از لهستان بايد به اردبيل بروند تا براي رقابت با رقباي آسيايي خود آماده شــوند. از ميان نفرات دعوت شده به اين تيم تعدادي از بازيكنان متعلــق به تيمهــاي جوانــان و نوجوانان هســتند كــه پــس از پايــان رقابتهاي آسيايي بايد به تيمهاي خودشان برگردند. همچنين جواد كريمي و سليم چپرلي هم در نهايت پس از رقابتهاي ردههاي سني آســيا و جهان به اردوي تيم بزرگســاالن اضافــه ميشــوند. جواد كريمــي، حميد حمودي و فردين قله قوند (پاســور)، امين اســماعيلنژاد و جابر اسماعيل پور (پشت خط زن)، ســليم چپرلي، سعيد جواهري توانا، اسماعيل مسافر، اميرحسين اسفنديار و اميــن خداپرســت (دريافــت كننده)، رحمان تقي زاده، ســهندا... ورديان، علي اصغر مجرد و علي يوسف پور(سرعتي زن)، محمــد دليري و علي نودوزپور (ليبرو) 16 بازيكــن اعزامي تيم ملي زير 23 ســال به اردوي برون مرزي لهستان هستند. دومين دوره مســابقات واليبــال قهرماني زير 23 سال آســيا با حضور 11 تيم شامل ايران، چين تايپه، چين، ژاپن، تايلند، اســتراليا، قزاقستان، پاكســتان، ازبكستان، سريالنكا و مالزي برگــزار ميشــود. دور مقدماتي اين رقابتها در چهار گروه (ســه گروه سه تيمي و يك گروه دو تيمي) برگزار ميشود كــه ايران با پاكســتان در گروه نخســت قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.