چهار مدال آسيايي بر گردن نوجوانان شطرنج ايران در بخش برق آسا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آرش طاهبــاز، مهدي غالمي و آرش داغلي، نمايندگان ايران با قهرماني در رقابتهاي شــطرنج نوجوانان آســيا در بخش برق آسا به مدال طال رسيدند. در جريان اين رقابتها، آرش داغلي با كسب هشت امتياز از 9 بازي در رده سني زير 14 سال، آرش طاهباز در رده سني زير 18 سال و مهدي غالمي در رده سني زير 16 ســال با كسب هشت امتياز از 9 بازي قهرمان شدند و مدال طال را به گردن آويختند. آريا اميدي ديگر نماينده ايران در اين بخش نيز با كســب شش امتياز از 9 بازي به مدال برنز رده ســني زير 18 ســال آسيا در بخش برق آسا رسيد. در اين بخش هند به پنج مدال طال، يك نقره و ســه برنز و ازبكستان به دو طال، چهار نقره و ســه برنز رســيدند. پيشتر در بخش استاندارد كه در 9 دور برگزار شــد، آرتين اشرف در رده سني زير 8 سال با كسب 6/5 امتياز بدون شكست به مقام قهرماني رسيده بود. مطهره اسدي در رده سني زير 14 سال دختران نيز با كســب 5/5 امتياز قهرمان آسيا شد. آناهيتا زاهدي فر با همين امتياز و به علت پوئن شكني كمتر به مدال برنز بسنده كرد. طناز ازلي در رده سني زير 16 سال دختران با كســب 5/5 امتياز به نشان برنز دست يافت. اميرعلي مقصودلو در رده ســني زير 12 سال آزاد و مبينا علي نسب در رده سني زير 18 سال دختران به مقام چهارمي دســت يافتند. نمايندگان ايران پيشتر در بخش ســريع و پس از هفت دور بازي صاحب دو مدال طال و دو گردن آويز برنز شده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.